Sabyrly Jediler (Owlak) kimler

Aýbölek Abdyrasulowa

«Watan» gazetiniň jemgyýetçilik we halkara gatnaşyklary bölüminiň redaktory. Aýbölek Abdyrasulowa Geldimyradowna 2014-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy fakultetini tamamlady.

Umumy häsiýetnama

Jedi (22.12 —20.01) akylly we işeňňirdir. Halaýan reňki — goýy gök. Üstünlik getirýän daşy — lazurit. Maksadaokgunly, kynçylyklara çydamly we jogapkärli bolmak — jediniň iň oňat häsiýetleridir. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar ýekelikden gorkanoklar. Islendik durmuşy kynçylyklara çydamlydyr. Öz içgin duýgularyny hiç kime diýmez. Aňsat-aňsat dost tutunmaz, emma ýitirmek hem islemez. Jediniň göwnüni almak kyndyr.

Bu ýyldyzyň astynda doglanlar diňe özüniň ýakyn adamlaryna däl, eýsem başga ýat kişilere hem zerur bolsa ýardam ederler. Ol elmydama ýokary wezipelere ymtylýar. Duýguçyl bolmadyk, tertip-düzgüniň berjaý edilmegini talap edýän jediler biznesde hem üstünlik gazanyp bilerler. Esasan hem iri önümçilik işlerini jedilere ynansaň, alnyp barylýan iş üstünlikli ýerine ýetiriler. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar harby gullukçylar hem bolup bilerler. Sebäbi harby gullugynda jedilerde bar bolan düzgün-nyzam ýerine ýetirmek ukyby zerurdyr.

Ykdysady işleri jedilere ynansaňyz ýalňyşmarsyňyz. Aňsatlyk bilen dolandyryp, başlan işini üstünlikli dowam etdirýär. Ýöne öz halamaýan adamalaryna boýun egmegi halamaýarlar.

Umuman, jediler hasaply. «Hasaply dost uzaga gider» ýörelgesi jediler üçin wajypdyr. Olar tarap hem tutmaýarlar, onuň üçin ähli adam bir.

Artykmaçlyklary we kemçilikleri

Iki aýratyn tapawutly jedileri belläp bolar. Olaryň biri zähmetsöýer. Bu jediler ömrüniň köp bölegini zähmete, işine bagş edýärler. Şeýle-de beýleki jediler dolandyrmagy, ýolbaşçylyk etmegi halaýarlar. Olar maşgaladan başlap, uly edaralara çenli oýlanyşykly hereket edip dolandyryp bilerler.

Islendik başlan işinde üstünlik gazanmaga ymtylýarlar. Maksat nähili uly we beýik bolsa, oňa ýetmek hem şonça gyzykly…45 ýaşdan soň, jediler “gülleýärler”. Söýgüde we işde tejribe alan jedi, bagtly durmuşda ýaşar.

Onuň şahsy teribesi, ynamdar tanyşlar — jediler üçin juda möhümdir. Jedileriň maksadaokgunlylygy durmuşda gabat gelýän köp kynçylyklardan baş alyp çykmaga ýardam edýär. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar sabyrlydyrlar. Olar elmydama ruhy we akyl taýdan kämilleşip durmaly. Sebäbi ruhy kämilleşmedik jedi — ýüregedüşgünç we ruhyçökgündir. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar ökde türgen hem bolup bilerler. Olar awtomobil sportlary bilen gyzyklanýarlar, şeýle-de “alpenist” bolmaga hem ukyply. Muňa garamazdan jediler sazy hem halaýarlar. Owadan saz olara ruhy goldaw berýär.

Biwepalygy bagyşlap bilenoklar. Gerek ýerinde garaşylmadyk hereketleri edip hem bilýärler. Olar biwepalyk edeni üçin däl, özüne biwepalyk edilenini kabul edip bilmeýärler. Sebäbi bu ýyldyzyň astynda doglanlar özüni söýýärler.

Söýgüde

Jediler gysga wagtlyk gatnaşyklary halamaýarlar. Olar geljekde ýanýoldaşy boljak adamlar bilen gatnaşykda bolar. Jedi bilen durmuş gurjak adam: maksadaokgunly, zähmetsöýer we ynamdar bolmaly.  Bu ýyldyzyň astynda doglanlar gabanjaňdyrlar. Jediler jediler bilen durmuş gursa berk maşgala emele geler. Şeýle-de akrap bilen hem oňat oňuşýarlar.

Saglygy

Jedileriň köplenç dyzy agyrýar. Şeýle-de bu ýyldyzyň astynda doglanlar aşgazan agyrysyndan hem ejir çekýärler.

Duz ýygnanma, osteohondroz ýaly keseller köp gabat gelýär. Olar özüne oňat seretmelidirler, kadaly iýmitlenmeli we sport bilen meşgullanmaly. Uzak ýaşaýarlar.

Halaýan ýurtlary

Hytaý, Owganystan, Albaniýa, Islandiýa, Meksika, Bolgariýa, Tibet, Estoniýa.

Meşhur jediler

Marlen Ditrih, Ýana Rudkowskaýa, Renata Litwinowa, Keýt Moss, Janna d’ark, Dima Bilan, Mihail Boýarskiý, Mao szedun, Entoni Hopkins, Isaak Nýuton, Merilin Menson, Elwis Presli, Konstantin Habenskiý, Orlando Blum, Martin Lýuter, Benjamin Franklin, Al Kapone, Martin Lýuter King, Jim Kerri, Muhammed Ali, Jerar Depardýe, Andreana Çelentano, Jared Leto, Keýt Moss.

Beýleki ýyldyzlary hem okap bilersiňiz!

Guzy :Müneçjimleriň aýtmagyna görä….Size gowulyk garaşýar

Sowur (Öküzçe)

Bilesigeliji Ekizekler (Jöwza) kimler?

Duýgur leňňeçler kimler

Maksadaokgunly Esetler kimler

Owadan Sünbüleler kimler

Şadyýan Tereziler kimler

Ugurtapyjy akraplar  kimler

Öňdebaryjy Kowuslar kimler

Bulary hem okaň!

Meşhur sungat işgärleri Ata Watan Türkmenistanda myhmançylykda

Köwata gowagy we köli- gezelenje geliň!ÝENE-DE OKAŇ

Şwesiýanyň "Jetson Aero" kompaniýasy 92 müň dollara satmak üçin hödürleýän uçýan awtoulaglaryň alyjylara gowşurylmaga taýýardygyny habar berdi. Elektrikli awtoulaglardan soň awtoulag tehnologiýasyndaky öwrülişik uçýan awtoulaglar bolar. Köp kompaniýalar öz uçýan awtoulaglaryny ösdürmek üçin eýýäm uly maýa goýumlaryny goýýarlar. Şeýle kompaniýalaryň biri şwesiýaly "Jetson Aero" kompaniýasy “Jetson One” atly şahsy uçýan awtoulag öndürdi we ony geçen ýyl 92 müň dollara satmak üçin...
ABŞ-nyň Milli allergiýa we ýokanç keseller institutynyň müdiri Dr. Entoni Fauki koronawirusyň “omikron” görnüşiniň pandemiýadan adaty endemiýa tapgyra geçmegiň alamaty bolup biljekdigini aýtdy. Endemiki kesel jemgyýetde hemişe bar. Şeýle-de bolsa, adatça pandemiýada bolşy ýaly, köp sanly adama täsir etmeýär ýa-da jemgyýetiň durmuşyna täsir etmeýär. Faukiniň pikiriçe, “omikron” Covid-19-yň pandemiýadan endemiki tapgyra geçmeginiň alamaty bolup biler, sebäbi başlangyç barlaglar onuň agyr kesele...
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de taýýarlanylan resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew ulag-logistika ulgamynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Hasabatyň başynda Hytaý — Gazagystan — Türkmenistan — Eýran ugry boýunça konteýner gatnawlary üçin bäsdeşlige ukyply nyrhlar kesgitlenip, logistikany ösdürmek üçin...
Iň mynasyp aktýor we aktrisalar gözlenýär. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly täze taslama başlaýar we bu taslama babatda keşp ýerine ýetirjek aktýorlar üçin kasting yglan edýär. “Atavatan TV” YouTube kanalyndan tomaşaçylara ýetiriljek kinoserial üçin iň mynasyp aktýor we aktrisalary saýlap almak göz öňünde tutulýar. Täze taslamanyň  diňe bir meşhur aktýorlar üçin däl, eýsem öň köpçülik tarapyndan entek tanalmadyk, “gizlenip ýatan” talantlaryň hem...
Ýurdumyzyň sport we ýaşlar syýasaty ulgamynda alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Watanymyzyň bu ugurlarda gazanýan üstünliklerini dünýäde giňden wagyz etmek, türgenleriň sportuň dürli görnüşlerinde gazanýan uly üstünliklerini has-da artdyrmak, bu ugurda döredilýän şertleri mundan beýläk-de giňeltmek babatda görülýän çäreler barada hasabat berildi. Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde kagyzda neşir edilýän köpçülikleýin...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
915FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar