Sabyrly Jediler (Owlak) kimler

Umumy häsiýetnama

Jedi (22.12 —20.01) akylly we işeňňirdir. Halaýan reňki — goýy gök. Üstünlik getirýän daşy — lazurit. Maksadaokgunly, kynçylyklara çydamly we jogapkärli bolmak — jediniň iň oňat häsiýetleridir. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar ýekelikden gorkanoklar. Islendik durmuşy kynçylyklara çydamlydyr. Öz içgin duýgularyny hiç kime diýmez. Aňsat-aňsat dost tutunmaz, emma ýitirmek hem islemez. Jediniň göwnüni almak kyndyr.

Bu ýyldyzyň astynda doglanlar diňe özüniň ýakyn adamlaryna däl, eýsem başga ýat kişilere hem zerur bolsa ýardam ederler. Ol elmydama ýokary wezipelere ymtylýar. Duýguçyl bolmadyk, tertip-düzgüniň berjaý edilmegini talap edýän jediler biznesde hem üstünlik gazanyp bilerler. Esasan hem iri önümçilik işlerini jedilere ynansaň, alnyp barylýan iş üstünlikli ýerine ýetiriler. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar harby gullukçylar hem bolup bilerler. Sebäbi harby gullugynda jedilerde bar bolan düzgün-nyzam ýerine ýetirmek ukyby zerurdyr.

Ykdysady işleri jedilere ynansaňyz ýalňyşmarsyňyz. Aňsatlyk bilen dolandyryp, başlan işini üstünlikli dowam etdirýär. Ýöne öz halamaýan adamalaryna boýun egmegi halamaýarlar.

Umuman, jediler hasaply. «Hasaply dost uzaga gider» ýörelgesi jediler üçin wajypdyr. Olar tarap hem tutmaýarlar, onuň üçin ähli adam bir.

Artykmaçlyklary we kemçilikleri

Iki aýratyn tapawutly jedileri belläp bolar. Olaryň biri zähmetsöýer. Bu jediler ömrüniň köp bölegini zähmete, işine bagş edýärler. Şeýle-de beýleki jediler dolandyrmagy, ýolbaşçylyk etmegi halaýarlar. Olar maşgaladan başlap, uly edaralara çenli oýlanyşykly hereket edip dolandyryp bilerler.

Islendik başlan işinde üstünlik gazanmaga ymtylýarlar. Maksat nähili uly we beýik bolsa, oňa ýetmek hem şonça gyzykly…45 ýaşdan soň, jediler “gülleýärler”. Söýgüde we işde tejribe alan jedi, bagtly durmuşda ýaşar.

Onuň şahsy teribesi, ynamdar tanyşlar — jediler üçin juda möhümdir. Jedileriň maksadaokgunlylygy durmuşda gabat gelýän köp kynçylyklardan baş alyp çykmaga ýardam edýär. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar sabyrlydyrlar. Olar elmydama ruhy we akyl taýdan kämilleşip durmaly. Sebäbi ruhy kämilleşmedik jedi — ýüregedüşgünç we ruhyçökgündir. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar ökde türgen hem bolup bilerler. Olar awtomobil sportlary bilen gyzyklanýarlar, şeýle-de “alpenist” bolmaga hem ukyply. Muňa garamazdan jediler sazy hem halaýarlar. Owadan saz olara ruhy goldaw berýär.

Biwepalygy bagyşlap bilenoklar. Gerek ýerinde garaşylmadyk hereketleri edip hem bilýärler. Olar biwepalyk edeni üçin däl, özüne biwepalyk edilenini kabul edip bilmeýärler. Sebäbi bu ýyldyzyň astynda doglanlar özüni söýýärler.

Söýgüde

Jediler gysga wagtlyk gatnaşyklary halamaýarlar. Olar geljekde ýanýoldaşy boljak adamlar bilen gatnaşykda bolar. Jedi bilen durmuş gurjak adam: maksadaokgunly, zähmetsöýer we ynamdar bolmaly.  Bu ýyldyzyň astynda doglanlar gabanjaňdyrlar. Jediler jediler bilen durmuş gursa berk maşgala emele geler. Şeýle-de akrap bilen hem oňat oňuşýarlar.

Saglygy

Jedileriň köplenç dyzy agyrýar. Şeýle-de bu ýyldyzyň astynda doglanlar aşgazan agyrysyndan hem ejir çekýärler.

Duz ýygnanma, osteohondroz ýaly keseller köp gabat gelýär. Olar özüne oňat seretmelidirler, kadaly iýmitlenmeli we sport bilen meşgullanmaly. Uzak ýaşaýarlar.

Halaýan ýurtlary

Hytaý, Owganystan, Albaniýa, Islandiýa, Meksika, Bolgariýa, Tibet, Estoniýa.

Meşhur jediler

Marlen Ditrih, Ýana Rudkowskaýa, Renata Litwinowa, Keýt Moss, Janna d’ark, Dima Bilan, Mihail Boýarskiý, Mao szedun, Entoni Hopkins, Isaak Nýuton, Merilin Menson, Elwis Presli, Konstantin Habenskiý, Orlando Blum, Martin Lýuter, Benjamin Franklin, Al Kapone, Martin Lýuter King, Jim Kerri, Muhammed Ali, Jerar Depardýe, Andreana Çelentano, Jared Leto, Keýt Moss.

Beýleki ýyldyzlary hem okap bilersiňiz!

Guzy :Müneçjimleriň aýtmagyna görä….Size gowulyk garaşýar

Sowur (Öküzçe)

Bilesigeliji Ekizekler (Jöwza) kimler?

Duýgur leňňeçler kimler

Maksadaokgunly Esetler kimler

Owadan Sünbüleler kimler

Şadyýan Tereziler kimler

Ugurtapyjy akraplar  kimler

Öňdebaryjy Kowuslar kimler

Bulary hem okaň!

Meşhur sungat işgärleri Ata Watan Türkmenistanda myhmançylykda

Köwata gowagy we köli- gezelenje geliň!

ÝENE-DE OKAŇ

21-22-nji sentýabrda Türkmenistanyň söwda we senagat edarasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli köpugurly sergi guraldy. Oňa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlet böleginiň düzümleri, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Dokma senagaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň,  “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň,  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň we beýleki ulgamlarynyň, hususy pudagynyň wekilleri, şeýle-de,  Türkmenistanyň hökümetiniň agzalary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýokary derejede...
Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar