28/01/2021 9:13
Home FOTO HABARLAR Köwata gowagy we köli- gezelenje geliň!

Köwata gowagy we köli- gezelenje geliň!

Köwata gowagy ýerasty kölli bolup, ol Türkmenistanyň paýtagty  Aşgabatdan 90 km günbatarda, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda ýerleşýär.

www.atavatan-turkmenistan.com

Gowagyň töründe, esasy girelgeden 60 m aşakda, uzynlygy 72 m, giňligi 30 m, meýdany 108 inedördül m we ortaça çuňlugy 10 m bolan gowşak minerallaşan kükürt wodorodly köl ýerleşýär. Suwyn Temperaturasy  ýylyň ähli paslynda +34 +37 gradus ýylylykda. Köwata gowagy Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen görnüşiniň ýarganatlaryň uly toparynyň ýaşaýan ýeri hökmünde hem meşhurdyr. Zyýanly mör-möjekleri ýok etmekde olaryň ähmiýeti örän ulydyr.

www.atavatan-turkmenistan.com

Köwata gowagynyň düýbi gümmezinden gaçýan hek daşlar bilen örtülen, hek daşlaryna kükürtli suwlaryň edýän täsirleri netijesinde himiki täsirleşmeler şu wagt hem geçip dur. Ylmy barlaglaryň tassyklamagyna görä, ýerasty kölüniň suwy ynsan saglygyny berkitmekde örän täsirlidir. Biz “Atavatan Türkmenistan”  halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty hökmünde bu täsin ýere gidip, Siziň üçin şu habary taýýarladyk.

www.atavatan-turkmenistan.com

Gowagyň girişinde ýer alýan maglumatlary Siziň dykgatyňyza ýetirýäris

Suwuň düzümi.

Suwuň düzüminde himiki elementleriň 38-görnüşi – kükürt,hlor, sulfat, magni, kali, natriii we.ş.m.bar.

Okap bilersiňiz  Giňdir dünýä, geňdir dünýä

www.atavatan-turkmenistan.com

Kesel bejeriş häsiýetleri.

Deri kesellerini (gijilewük, endamdaky döreýän dürli ýaralara), gury agra, sowuklama, böwrek keselleri, merkezi nerw ulgamynyň işleýşini kadalaşdyrýar.

www.atavatan-turkmenistan.com

Gowakda jemi bolmaly wagty. 45 minut bellenilen. Suwa düşülýän wagty 20 minut maslahat berilýär.

www.atavatan-turkmenistan.com

Gowagyň ölçegleri.

Jemi uzynlygy       -250 metr

Çuňlygy                 -55 metr

Ini                          – 25-50 metr

Beýikligi                -15-26 metr

Meýdany                -6300 m2

Okap bilersiňiz  YÖK Başkanı Saraç; Türkmenistan Büýükelçisi İle Görüştü

Göwrümi                -75000 m3

www.atavatan-turkmenistan.com

Kölüň ölçegi

Jemi uzynlygy       -75 metr

Çuňlygy                 -14 metr

Ini                           -14-23 metr

Meýdany                 -1050 m2

Göwrümi                 -6500 m3

 

www.atavatan-turkmenistan.com

Gowaga gireňde gadagan edilýän zatlar.

Içgili ýagdaýda girmek.

Ýürekleri şikesliler.

Ganbasyşy näsaz işleýänler.

Ýanyň bilen iýilýän-içilýän zatlary we çüşeli gaplary alyp girmek.

Gowakda gaty gygyrmak.

Gowakda çilim çekmek.

Gowakda nejasat etmek we hapalamak.

Ýanyň bilen partlaýjy zatlary alyp gowaga girmek.

Suwa gireniňde daşyň üstüne çykyp suwa bökmek.

 

Bulary hem okaň

Telekeçilere goldaw: Telekeçilik işiňizi tölegsiz tanyşdyryň

Hususy kärhana:bellige almak uçin gerekli resminamalar

Hojalyk Jemgyýetini bellige almak üçin gerekli resminamalar

Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan

Okap bilersiňiz  “Lukoil” öňdeligi eýeleýär

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

 

Okap bilersiňiz  Iň eziz söýgi näme?

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistanyň adalat ministrine hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serhet institutynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda Türkmenistanyň adalat ministri B.Muhamedowe hormat at dakyldy. Bu barada "Watan"...

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda ýurdumyzyň Döwlet serhet...

Iň köp isleg bildirilen kabelsiz gulaklyk

2020-nji ýylda “Bluetooth-gulaklygynyň” ähli görnüşleriniň jemi 300 million sanysy satyldy diýip, “Strategy Analytics” kompaniýasy maglumat berýär. Geçen ýylda kabelsiz gulaklyklaryň arasynda “TWS” gulaklygyna uly...

Türkmen toparlarynyň AFK Kubogyndaky garşydaşlary belli boldy

Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginiň bije çekişlik dabarasy geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň Futbol Federasiýasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.
Okap bilersiňiz  Üstünlik – bu özüňe ynanmakdyr!
Onuň netijesinde Türkmenistanyň futbol...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Daşary ýurtly aýdymçylaryň arasynda türkmen aýdymyny aýtmagyň halkara bäsleşigi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli döredijilik bäsleşiklerini yglan etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde hasabat berildi. Degişli...

Türkmenistanyň adalat ministrine hormatly at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serhet institutynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Şol mejlisiň barşynda Türkmenistanyň adalat ministri B.Muhamedowe hormat at dakyldy. Bu barada "Watan"...

UEFA 2020-nji ýylyň nusgalyk düzümini yglan etdi

Ýewropanyň futbol assosiasiýalarynyň birleşigi 2020-nji ýylyň iň gowy futbolçylaryndan ybarat nusgalyk düzümi kesgitledi. Düzümde Germaniýanyň «Bawariýa», Ispaniýanyň «Real», «Barselona», Angliýanyň «Liwerpul», «Mançester Siti», Italiýanyň...

Çagalaryň arasynda halkara surat bäsleşigi yglan edildi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli yglan edilýän halkara döredijilik bäsleşikleriniň üstüne ýene biri goşuldy. «Türkmenistan» gazetinde şu gün ― 25-nji ýanwarda  çap edilen bildirişde...