Döredijilikli Balyklar kimler

Aýbölek Abdyrasulowa

«Watan» gazetiniň jemgyýetçilik we halkara gatnaşyklary bölüminiň redaktory. Aýbölek Abdyrasulowa Geldimyradowna 2014-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy fakultetini tamamlady.

Umumy häsiýetnama

Balyk (Hut 16.02 — 20.03) döredijilikli, duýgur ýyldyzdyr. Halaýan reňki аçyk mawydyr, şeýle-de balyklar deňiz tolkunynyň reňkine çalymdaş öwüşginleri hem halaýarlar. Söýgüli güli — Liliýa. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar akyllydyrlar, has takygy paýhaslydyrlar. Islendik sözi, islendik maglumaty tiz kabul edýärler, ýalňyş düşünýän halatlary hem gabat gelýär. Islendik jemgyýetde orun tapyp bilýän balyklar durmuşda ýüze çykýan kynçylyklardan hem baş alyp çykmagy başarýarlar. Balyklarda öňdengörüjilik ukyplary hem ösen, adamlar bilen dil tapyşýar, girişgen. Kynçylykly ýagdaýlardan aňsatlyk bilen baş alyp çykyp, özüniň haýryna işewür gatnaşyklary ýola goýýarlar.

Döredijilikli Balyklar köplenç suratkeşlik ýa-da sazandalyk bilen meşgullanýarlar. Ökde we tanymal sazandalaryň arasynda Balyk ýyldyzynyň astynda doglanlar köp gabat gelýär. Sebäbi olaryň inçe duýgulary bardyr.

Ýöne kähalatlarda ýaltaçylyk edýän wagtlary hem gabat gelýär. Balyklaryň arasynda mätäçlere ýardam, hemaýat berýänleri köp gabat gelýär. Gysgaça olar «garyplaryň we mätäçleriň goragçysy». Balyklaryň arasynda sport bilen meşgullanýanlary hem köp gabat gelýär. Sebäbi sportda möhüm bolan häsiýetleriň biri bolan tutanýerlilik balyklara mahsusdyr. Batyrgaýlyk bilen islendik täze işe aňsatlyk bilen girişýärler. Olaryň batyrgaýlygy awtomobil sporty bilen meşgullanmagy halaýan balyklara bu sportda diňe üstünlik getirýär.

Balyklar — psihologlar. Daş-töweregine täsiri hem güýçli. Müneçjimleriň aýtmagyna görä Balyklar örän «güýçli ýyldyz». Balyklaryň köplenç maddy ýagdaýy gowy bolýar, olaryň arasynda millionerler hem gabat gelýär, emma käbir balyklaryň deňligiň hatyrasyna köp barlygyndan el çekýän ýagdaýlary hem gabat gelýär.

 Artykmaçlyklary we kemçilikleri

 Maksadyna okgunly we oýlanyşykly hereket edýän Balyklar, kähalatlarda düýbünden tersine hereketleri hem  edýärler. Wagtynda öz kemçiliklerine düşünse, Balykdan üstünlikli adam ýokdur. Bu ýyldyzyň astynda doglanlar islendik işi söýgi bilen ýerine ýetirýärler, şonuň üçin hem onuň eli degen islendik iş ajaýypdyr.

Söýgüde

Balyklar söýgä açykdyr. Olar ömründe iň bolmanda bir gezek söýginiň ajysyny çekerler we ol galan ömrüne ýara salar. Söýse, ýürekden söýýärler, emma bu ýyldyzyň astynda doglanlara söýgi gatnaşyklarynda aýratyn çemeleşme gerek, ýagny gatnaşyklary we onuň gidişini tizleşdirmeli däl, duýgulara, wagta orun bermeli. Wepalylykda olaryň ýyldyzlaryň arasynda iň wepalydygy barada öwünip bolmaz, emma çyndan söýen iki gumrynyň bütin ömrüne wepalylykda ýaşan durmuşlara gabat gelmek bolýar.

Diňe Balyk ilkinji söýgüsini bütin ömür söýüp biler. Şeýle-de Balyklar söýgi gatnaşyklaryny dowam etmek islemeseler, olardan umydy kesäýmeli. Eger-de balyklar akraplar we guzylar bilen durmuş gursalar bütin ömrüne bagtly durmuşda ýaşarlar. Balyklaryň Ekizekler we Seretanlar bilen gatnaşyklarynda «hem söýýärin hem köýýärin» diýen pikir biygtyýar ýadyňa düşýär.

Duýgur we mylaýym Balyklar ýarynyň derdini diňläp, oňa derman bolup, düşünip hem bagyşlap bilýändir.

Saglygy 

Balyklarda dürli iýmitlere ýa-da howa dürli allergiýa alamatlary köp gabat gelýär. Şeýle-de olarda ýürek bulanma ýaly aşgazan keselleri hem duş gelýär. Bu alamatlaryň ählisiniň gözbaşy nerw ulgamyndan gaýdýar. Onuň dermany owadan ýakymly saz, şeýle-de Balygyň eden haýyrly bir işidir. Olar birine ýardam berse ýa-da peýdaly iş etse, ajaýyp duýgulary başdan geçirýärler.

Balyklara köp suw içmek maslahat berilýär.

 Halaýan ýurtlary

Malta, ABŞ, Portugaliýa, Indoneziýa, Singapur.

 Meşhur Balyklar

Rianna, Elizabet Teýlor, Tatýana Bulanowa, Şeron Stoun, Laýza Minnelli, Kurt Kobeýn, Jorj Waşington, Oleg Ýankowskiý, Stiw Jobs, Wiktor Gýugo, Jastin Biber, Jon Turturro, Mihail Gorbaçýow, Deniel Kreýg, Antonio Wiwaldi, Albert Eýnşteýin, Lýuk Besson, Pawel Wolýa.

Hormatly Okyjylarymyz, her bir ýyldyzlar barada giňişleýin maglumat almak isleýän bolsaňyz, onda, aşakdaky linkleri ýeke-ýeke okap bilersiňiz!

Guzy :Müneçjimleriň aýtmagyna görä….Size gowulyk garaşýar

Sowur (Öküzçe)

 

Bilesigeliji Ekizekler (Jöwza) kimler?

 

Duýgur leňňeçler kimler

 

Maksadaokgunly Esetler kimler

 

Owadan Sünbüleler kimler

 

Şadyýan Tereziler kimler

 

Ugurtapyjy akraplar  kimler

 

Öňdebaryjy Kowuslar kimler

 

Sabyrly Jediler (Owlak) kimler

Arzuwçyl Daluwlar kimler

Hepdelik Täleýnamalary  we beýleki habarlary aňsat okamak üçin Täze Applikasiýa: Ata Watan Türkmenistan applikasiýany özüňiziň Android ulgamly mobil telefonyňyza ýükläň! Ýakyn wagtda IOS ulgamynda hem applikasyýamyz hereket edip başlar. Applikasiýany ýüklemek üçin aşakdaky suratyň üstüne basyň!ÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar