Türkiýäniň Bilim Geňeşligi:resminamalarda onlaýn nobat

Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasynyň Bilim Geňeşligi tarapyndan habar berilişine görä, Bilim Geňeşligi 2021-nji ýylyň 23-nji awgustyndan başlap, onlaýn nobat ulgamy arkaly resminamalary kabul edip başlady. Muňa laýyklykda, Türkiýede bilim aljak raýat elektron nobata durmaly. Alan belgisi we senesi esasynda tassyklatjak okuw resminamalaryny tabşyrýar.

Täze ulgamyň, esasan hem, welaýatlardan paýtagtymyza geljek raýatlar üçin ýeňillik döretmegine garaşylýar.

  • Mysal üçin şu gün onlaýn nobat üçin ulgama ýüz tutulan ýagdaýynda ulgam 26.08.2021 senesine, ýagny 3 günden soňrasyna nobat berýär.
  • Welaýatdan paýtagtymyza geljek raýatlarymyz onlaýn nobata durup, Aşgabada gelmezden ozal hem ähli işlerini ýerine ýetirip biler. Ol hem nobatynyň gelen güni, ýagny 26.08.2021 senesinde Aşgabada gelip, işlerini gysga wagtda tamamlap biler. Bu bolsa, raýatlarymyza wagty we beýleki çykdajylary tygşytlamak üçin mümkinçilik berer.

Mahabat

Türkiýede bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi boýunça hyzmatlar üçin Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz!

  • Siz welaýatlardan paýtagtymyz Aşgabada gelmezden, 3 ýyllyk baha, attestat,  biometrik we ýerli pasportyňyzyň nusgasyny +993 62 60 52 61 Imo hasabyndan ýa-da makulhyzmat@gmail.com salgysyna iberip bilersiňiz.
  • Siz paýtagtymyza gelmezden, terjiemeleriňiz taýyn bolsun,  Size bolsa, diňe Türkiýäniň Bilim Geňeşligine taýýar resminamalaryňyz bilen baraýmak galýar.
  • Munuň üçin Siz “Makul Hyzmat” terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin

Aşgabat, Ankara köçesi 25, (Aýtakow-Ýubileýni çatrygy, Rysgal Bankyň ýany) , A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4-nji Gat, 401

E: Mail Adres : makulhyzmat@gmail.com

Telefon   : +993 63 78 96 73;+993 65 64 40 24

+993 62 60 52 61

Telefon: + 993 12 96 48 55

Türkiýe 2021: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

 

Halkara okuw: Soraglar we jogaplar

ÝENE-DE OKAŇ

21-22-nji sentýabrda Türkmenistanyň söwda we senagat edarasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli köpugurly sergi guraldy. Oňa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlet böleginiň düzümleri, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Dokma senagaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň,  “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň,  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň we beýleki ulgamlarynyň, hususy pudagynyň wekilleri, şeýle-de,  Türkmenistanyň hökümetiniň agzalary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýokary derejede...
Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar