TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Türkiýäniň Bilim Geňeşligi:resminamalarda onlaýn nobat

Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasynyň Bilim Geňeşligi tarapyndan habar berilişine görä, Bilim Geňeşligi 2021-nji ýylyň 23-nji awgustyndan başlap, onlaýn nobat ulgamy arkaly resminamalary kabul edip başlady. Muňa laýyklykda, Türkiýede bilim aljak raýat elektron nobata durmaly. Alan belgisi we senesi esasynda tassyklatjak okuw resminamalaryny tabşyrýar.

Täze ulgamyň, esasan hem, welaýatlardan paýtagtymyza geljek raýatlar üçin ýeňillik döretmegine garaşylýar.

  • Mysal üçin şu gün onlaýn nobat üçin ulgama ýüz tutulan ýagdaýynda ulgam 26.08.2021 senesine, ýagny 3 günden soňrasyna nobat berýär.
  • Welaýatdan paýtagtymyza geljek raýatlarymyz onlaýn nobata durup, Aşgabada gelmezden ozal hem ähli işlerini ýerine ýetirip biler. Ol hem nobatynyň gelen güni, ýagny 26.08.2021 senesinde Aşgabada gelip, işlerini gysga wagtda tamamlap biler. Bu bolsa, raýatlarymyza wagty we beýleki çykdajylary tygşytlamak üçin mümkinçilik berer.

Mahabat

Türkiýede bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi boýunça hyzmatlar üçin Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz!

  • Siz welaýatlardan paýtagtymyz Aşgabada gelmezden, 3 ýyllyk baha, attestat,  biometrik we ýerli pasportyňyzyň nusgasyny +993 62 60 52 61 Imo hasabyndan ýa-da makulhyzmat@gmail.com salgysyna iberip bilersiňiz.
  • Siz paýtagtymyza gelmezden, terjiemeleriňiz taýyn bolsun,  Size bolsa, diňe Türkiýäniň Bilim Geňeşligine taýýar resminamalaryňyz bilen baraýmak galýar.
  • Munuň üçin Siz “Makul Hyzmat” terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin

Aşgabat, Ankara köçesi 25, (Aýtakow-Ýubileýni çatrygy, Rysgal Bankyň ýany) , A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4-nji Gat, 401

E: Mail Adres : makulhyzmat@gmail.com

Telefon   : +993 63 78 96 73;+993 65 64 40 24

+993 62 60 52 61

Telefon: + 993 12 96 48 55

Türkiýe 2021: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

 

Halkara okuw: Soraglar we jogaplar

Ýene-de okaň

Daşary ýurt dilleri boyunça bäsleşik geçiriler

Ýaşlar forumy: möhüm kararlar kabul edildi, sylaglar gowşuryldy

Amerikada uniwersitet okamak üçin ilkinji ädim :Prep4Success maksatnamasy

Baş Redaktor

Teswirle