TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Türkiýe 2021: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan halkara guramalaryň “Academic Ranking of World Universities”, “QS World University Rankings” we “The Times Higher Education World University Ranking” resmi internet sahypalaryndan alnan maglumatlara laýyklykda, taýýarlanan daşary ýurt bilim edaralarynyň öňdeligini düzýän ýokary okuw mekdepleriniň 2021-nji ýyl üçin sanawy düzüldi.

Bu sanawa dünýäniň ençeme ýurdundan köp sanly ýokary okuw mekdepleri girizildi. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň toplan maglumatlary esasynda sanawda köp sanly ýokary okuw mekdepleriniň ady geçýär.

“Makul Hyzmat Terjime”: Intellektual telekeçilik başlangyçlary

 

Häzirki wagtda Size şol sanawda orun alan Türkiýe Respublikasynyň uniwersitetleriniň sanawyny ýetirýäris.

Türkiýäniň iň abraýly ýokary okuw jaýlary  –  2021

Bu sanawa Türkiýeden şu ýyl 43 ýokary okuw mekdebi girizildi.

 1. Ýeditepe uniwersiteti
 2. Ýyldyz tehnik uniwersiteti
 3. TOBB Ykdysadyýet we  tehnologıýa uniwersiteti
 4. Tokat Gaziosmanpasha uniwersiteti
 5. Süleýman Demirel uniwersiteti
 6. Recep Tayip Erdogan uniwersiteti
 7. Sakarya uniwersiteti
 8. Selçuk uniwersiteti
 9. Ondokuz Mayis uniwersiteti
 10. Marmara uniwersiteti
 11. Izmir Tehnologiýa instituty
 12. Istanbul Medipol uniwersiteti
 13. Gazi uniwersiteti
 14. Gaziantep uniwersiteti
 15. Gebze Tehnik uniwersiteti
 16. Çukurowa uniwersiteti
 17. Dokuz Eylül uniwersiteti
 18. Düzce uniwersiteti
 19. Ege uniwersiteti
 20. Erciyes uniwersiteti
 21. Eskişehir Osamangazi uniwersiteti
 22. Bahcesehir uniwersiteti
 23. Başkent uniwersiteti
 24. Bezmialem Vakif uniwersiteti
 25. Bolu Abant Izzet Baysal uniwersiteti
 26. Acibadem uniwersiteti
 27. Akdeniz uniwersiteti
 28. Aksaray uniwersiteti
 29. Anadolu uniwersiteti
 30. Ankara uniwersiteti
 31. Ataturk uniwersiteti
 32. Atılım uniwersiteti
 33. Hacettepe uniwersiteti
 34. Sabanci uniwersiteti
 35. Bilkent uniwersiteti
 36. Bogaziçi uniwersiteti
 37. Özyegin uniwersiteti
 38. Istanbul uniwersiteti
 39. Istanbul Tehnık uniwersiteti
 40. Karabuk uniwersiteti
 41. Orta Dogu Tehnik uniwersiteti
 42. Koç uniwersiteti
 43. Çankaya uniwersiteti

 

Türkiýe bilim almak isleýän okyjylarymyz Stambul şäherinde ýerleşýän we Türkiýede  bilim almak isleýän talyplara okuw maslahatlaryny we terjime hyzmatlaryny berýän  “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık, Tercüme, Turizm ve Bilişim Ltd Şti” türk kompaniýasyna ýüz tutup bilerler!

Habarlaşmak üçin

+90 532 401 71 52 we atavatanltd@gmail.com 

Diplom ykrar etmek we daşary ýurtda bilim almak boýunça  Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Çagalar üçin sözlük indi “offline” hem işleýär

Ýene-de okaň

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Dekabr aýynda halkara internet olimpiadalary geçiriler

Türkmen himiýaçy talyplarynyň üstünligi

Teswirle