BIZNES

Programma önümini sertifikatlaşdyrmagyň Tertibi tassyklandy

“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugy tarapyndan  Programma önümini sertifikatlaşdyrmagyň Tertibi tassyklandy. Programma önümini sertifikatlaşdyrmagyň Tertibi Türkmenistanda öndürilen we daşary ýurt döwletlerinden getirilýän programma önümlerini sertifikatlaşdyrmagyň tertibini kesgitleýär. Tertibiň talaplary programma önümini sertifikatlaşdyrmak işine gatnaşyjy bolan eýeçiligiň we guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan ýuridik şahslar hem-de görkezilen işi amala aşyrýan fiziki şahslar üçin hökmanydyr.

Resminama, Türkmenistanda öndürilen programma  önümini sertifikatlaşdyrmagyň tertibini we Türkmenistana daşary ýurt döwletlerinden getirilýän taýyn programma önümini sertifikatlaşdyrmagyň tertibini kesgitleýär. “Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň başlygynyň 2021-nji ýylyň 17-nji awgustynda çykaran 253-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan Tertip, Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2021-nji ýylyň 31-njy awgustynda 1502 bellige alyş belgisi bilen döwlet belligine alyndy.

Tertibi dolulygyna okamak üçin SERTIFIKAT diýen ýere basyp ýükläp alyň!

Türkiýäniň uniwersitetlerinde okuwlar nähili alnyp barlar?

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar