Türkiýäniň uniwersitetlerinde okuwlar nähili alnyp barlar?

Ýokary bilim geňeşiniň ýolbaşçysy Erol Özwer koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly öňüni alyş çäreleri babatda degişli çözgütleri kabul edýän Bilim geňeşiniň mejlisinden soňra eden çykyşynda täze okuw ýylynda uniwersitetleriň bilim bermegiň ulgamy hakynda maglumat berdi.

Şoňa laýyklykda, gibrid ulgamynda ýüzbe-ýüz bilim bermegiň usulynyň ýola goýuljakdygy hem-de onlaýn tertipde okuwlaryň dowam etdiriljekdigi mälim edildi.

Türkiýäniň Ýokary bilim geňeşi Saglyk ministrliginiň hem-de Bilim geňeşiniň maslahatlaryň çäklerinde pandemiýa şertleriniň nähili ýagdaýda dowam etjekdigine çak etmegiň mümkin bolmaýandygy sebäpli ýokary okuw mekdeplerinde bilim bermegiň dowam etdirilmegi babatda degişli kararlar kabul etdi.

Uniwersitelerde talyplaryň gatnaşmagynda okuwlaryň dowam etdirilmegi üçin degişli çäreler göz öňünde tutuldy. Munuň üçin ähli uniwersitetler üçin görkezme taýýarlandy. Ýokary bilim geňeşi talyplaryň gatnaşmagynda bilim bermegiň dowam etdirilmeginiň tarapdary bolup çykyş edýär.

Gibrid ulgamyny amala aşyrmak bilen käbir dersler onlaýn tertipde, käbiri bolsa talyplaryň gatnaşmagynda ýola goýlar. Şonuň üçin uniwersitetler haýsy dersleriň onlaýn we haýsy dersleriň talyplaryň gatnaşmagynda geçirmek babatda degişli çözgütler kabul etdi.

Ýokary bilim geňeşiniň ýolbaşçysy Erol Özwer talyplary sanjym bolmaga çagyrdy. Ol dersleriň okuw binalarynda gurnalmagy üçin sanjym bolmagyň möhüm bolup durýandygyny belledi. Şonuň üçin talyplara sanjym bolmagy maslahat berdi.

Täze okuw ýylynda ýokary okuw mekdeplerinde bilim bermegi dowam etdirmek üçin käte çeýe kararlar kabul etmek göz öňünde tutulýar. 1,5 ýyldan soňra uniwersitetler talyplary kabul etmäge taýýardygy bellenildi. Ýöne ýokary okuw mekdeplerinde bilim bermegiň dowam etdirilmegi üçin koronawirus ýokanjyna garşy öňüni alyş çäreleriň berjaý edilmeginiň zerur bolup durýandygy bellenildi.

Gidrid okatmagyň usuly – hem talyplaryň gatnaşmagynda hem-de onlaýn tertipde bilim bermegiň utgaşdyrylan görnüşidir.

 

Italiýa dünýä rekordyny gaýtalady

ÝENE-DE OKAŇ

21-22-nji sentýabrda Türkmenistanyň söwda we senagat edarasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli köpugurly sergi guraldy. Oňa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlet böleginiň düzümleri, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Dokma senagaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň,  “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň,  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň we beýleki ulgamlarynyň, hususy pudagynyň wekilleri, şeýle-de,  Türkmenistanyň hökümetiniň agzalary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýokary derejede...
Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar