Türkiýäniň uniwersitetlerinde okuwlar nähili alnyp barlar?

Ýokary bilim geňeşiniň ýolbaşçysy Erol Özwer koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly öňüni alyş çäreleri babatda degişli çözgütleri kabul edýän Bilim geňeşiniň mejlisinden soňra eden çykyşynda täze okuw ýylynda uniwersitetleriň bilim bermegiň ulgamy hakynda maglumat berdi. Şoňa laýyklykda, gibrid ulgamynda ýüzbe-ýüz bilim bermegiň usulynyň ýola goýuljakdygy hem-de onlaýn tertipde okuwlaryň dowam etdiriljekdigi … Continue reading Türkiýäniň uniwersitetlerinde okuwlar nähili alnyp barlar?