TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Hytaý Aýda beket gurar

Hytaý Halk Respublikasy Aýda halkara gözleg merkezini döretmäge taýýarlanýandygyny aýtdy. Bu barada hytaýyň “Sinhua” habar gullugy habar berýär. Dörediljek gözleg merkezi Ýeriň günorta polýusynda peýda bolmagyna garaşylýar. Mundan öň Hytaý gurluşyk meýdançalaryndan birnäçe nusgalaryny daşamak üçin özleriniň synaglaryny ibermegi, şeýle hem zerur geologiki gözleg işlerini geçirmegi we Aýyň üstünde ösen esasy tehnologiýalarynyň hemmesini synagdan geçirmegi meýilleşdirýär.

Gözleg merkeziniň Ýeriň günorta polýusynda ýerleşdirilmegi ýöne ýerden däl. Sebäbi ol ýerde polýar güni jemi 180 gün dowam edip geçýär. Bu bolsa kosmonawtlar üçin dürli ylmy gözlegleri geçirmek üçin örän amatly şertleriň biri bolup durýar. Ýaňy-ýakynda bolsa Russiýanyň “Roskosmos” we Hytaýyň kosmos administrasiýasy bilen bilelikde Aýda halkara bekedini döretmek boýunça hyzmatdaşlyga gol çekişdiler diýip bellenilýär.

 

Aşgabatda “OGT-2021” halkara maýa goýum forumy geçiriler

 

 

 

 

Ýene-de okaň

“Ga­laxy S23” smart­fon­la­ry­ny ta­nyş­dyr­dy

Ata Watan Eserleri

“Facebook” ulanyjylarynyň sany 2 milliarddan geçdi

“Apple” şereketiniň önümlerindäki i harpynyň manysy

Teswirle