BILIM

Diplomy tassyk edilýän halkara abraýly okuw mekdepleri-2022

Biz her ýyl diplomy tassyk edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýurtlar boýunça aýry aýrylykda Size ýetirip gelýäris. Häzire çenli 2022-nji ýyl üçin tassyklanan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny birnäçe ýurtlar boýunça www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň  Bilim sahypasyna ýerleşdirdik. Bu barada köp sanly soraglaryň gelip gowuşýandygyny hasaba alyp şol habarlaryň linklerini bir habarda jemläp Size ýetirýäris.

Bu habarymyz bilen Türkiýäniň, Russiýa Federasiýasynyň, Ukrainanyň, Gazagystanyň,  Belarusyň, Gruziýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Hytaýyň, Germaniýanyň,  Hindistanyň,  Korea Respublikasynyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň,  Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň, Fransiýanyň, Polşa Respublikasynyň, Rumyniýa Respublikasynyň we Wengriýa Respublikasynyň sanawa giren ýokary mekdeplerini Size ýetirýäris.

Bu maglumatlar Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy” boýunça 2022-nji ýyl üçin ýyllyk maglumatnamasyndan alyndy.

Daşary ýurtlarda bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi boýunça Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin :

+993 63 78 96 73 &  +993 12 96 48 55

Türkiýede bilim almak isleýän oglan-gyzlarymyzyň Stambul şäherinde ýerleşýän we bilim ulgamynda maslahat hyzmatlaryny berýän, Türkiýeden sanawa giren birnäçe ýokary okuw mekdebiniň Ygtyýarly wekili bolup durýan

Atavatan Danışmanlik Tercüme LTD şereketine ýüz tutup bilerler!

+90 530 251 36 73 / + 90 532 401 71 52

atavatantranslation@gmail.com

Hormatly okyjylarymyz,

Halkara okuw bilen baglanyşykly peýdaly we gyzykly habarlary okamak üçin aşakdaky ýere basyp, saýtymyzyň Applikasiýasyny mugt ýükläp alyň!

Türkiýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleri :2022

Amerikanyň Birleşen Ştatlary : Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

Hindistan :Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

Germaniýa :Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

Hytaý: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

Gazagystan : Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

Fransiýa Respublikasynyň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy-2022

 

Polşa Respublikasynyň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy-2022

 

Rumyniýa: Abraýly ýokary okuw mekdepleriniň-sanawy 2022

Wengriýa Respublikasy: Abraýly ýokary okuw mekdepleriniň-sanawy 2022

 

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygy : Abraýly ýokary okuw mekdepleriniň Sanawy 2022

 

Birleşen Arap Emirlikler :Abraýly ýokary okuw mekdepleri 2022

 

Koreýa Respublikasy: Abraýly ýokary okuw mekdepleri 2022

 

Gruziýa : Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

Russiýa Federasiýasy : Halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri :2022

Belarus: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdebi 2022

Ukraina : Halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri 2022

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni giňden belleniler

Çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümine taýýarlyk görülýär

Ylymlar gününde geçiriljek çäreler

Ýaponiýa talyp hakly okuw maksatnamalaryna çagyrýar

Türkmen wekiliýeti “THE Aziýa baýragy- 2024” sammitine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

ÝB Türkmenbaşy şäherinde energiýany iň köp tygşytlaýan mekdebi sylaglady