TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Koreýa Respublikasy: Abraýly ýokary okuw mekdepleri 2022

Köp sanly okyjylarymyzyň isleglerini hasaba alyp Korea Respublikasyndan “Daşary ýurt bilim edaralarynyň öndeliginiň düzýan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna” giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris.

Biz Size öň, Türkiýäniň, Russiýa Federasiýasynyň, Ukrainanyň,  Gazagystanyň ,  Belarusyň, Gruziýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň,  Hytaýyň,  Germaniýanyň we Hindistanyň abraýly  ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetiren bolsak bu gezek, Korea Respublikasynyň ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris.

Siz ýokaryda agzalan ýurtlar boýunça Sanawy www.atavatan-turkmenistan.com  saýtynyň Bilim sahypasyndan tapyp bilersiňiz. Biz şol  ýokarda öň sanawy berilen döwletleriň abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky linki şu habarymyzyň soňunda täzeden paýlaşýarys.

Mälim bolşy ýaly biz her ýyl Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawyny” Size ýetirip gelýäris.

 

Daşary ýurtlarda bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi boýunça Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin :

+993 63 78 96 73 &  +993 12 96 48 55

Korea Respublikasy Abraýly ýokary okuw mekdepleriniň Sanawy 2022

 1. Seoul National University
 2. Sungkyunkwan University (SKKU)
 3. Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
 4. Pohang University of Science and Technology (POSTECH)
 5. Korea University
 6. Yonsei University (Seoul campus)
 7. Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST)
 8. Kyung Hee University
 9. Hanyang University
 10. Gwangju Institute of Science and Technology
 11. Sejong University
 12. Chung-Ang University
 13. Ewha Womans University
 14. Konkuk University
 15. Pusan National University
 16. Ajou University
 17. Chonnam National University
 18. Inha University
 19. Jeonbuk National University
 20. Kyungpook National University
 21. Sogang University
 22. Yeungnam University
 23. Chungnam National University
 24. Hallym University
 25. Incheon National University
 26. Kangwon National University
 27. Kookmin University
 28. Seoul National University of Science and Technology (SeoulTech)
 29. Soongsil University
 30. Chungbuk National University
 31. Jeju National University
 32. Gyeongsang National University
 33. University of Ulsan
 34. The Catholic University of Korea
 35. University of Seoul
 36. Soonchunhyang University

 

Hindistan :Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

GERMANIÝA :DIPLOMY YKRAR EDILÝÄN ÝOKARY OKUW MEKDEPLERI 2022

 

 

 

Hormatly okyjylarymyz,

 

Hindistan, Germaniýa, Hytaý, ABŞ, Gruziýa, Belarus, Gazagystan, Ukraina, Russiýa Federasiýasynyň, Türkiýäniň  we beýleki ýurtlara degişli sanawy, şeýle hem, halkara okuw bilen baglanyşykly peýdaly we gyzykly habarlary okamak üçin aşakdaky ýere basyp, saýtymyzyň Applikasiýasyny mugt ýükläp alyň!

Applikasiýasyny mugt ýükläp alyň!

 

 

 

 

 

 

 

Türkiýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleri :2022

Ýene-de okaň

Talyplyga dalaşgärler harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürip bilýär

Amerikanyň sözlügi 2022-nji ýylyň sözüni saýlady

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Teswirle