TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Türkiýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleri :2022

Türkiýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy belli boldy. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-2022”  kesgitlendi.  Halkara bilim ulgamyndaky maglumatlary okyjylaryna yzygiderli ýetirip gelýän www.atavatan-turkmenistan.com saýty Türkmen talyplarynyň iň köp bilim almak üçin gidýän ýurtlarynyň sanawyny aýratynlykda Size ýetirýär. Şol nukdaýnazardan Size Türkiýeden bu sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetirýäris. Geçen ýyl bu sanawa Türkiýeden 43 sany ýokary okuw mekdebi giren bolsa, bu ýyl Türkiýeden jemi 54 ýokary okuw mekdebi girdi.

Hormatly okyjylarymyz,

Türkiýäniň  we beýleki ýurtlara degişli sanawy, şeýle hem, halkara okuw bilen baglanyşykly peýdaly we gyzykly habarlary okamak üçin şu ýere basyp, saýtymyzyň Applikasiýasyny mugt ýükläp alyň!

Daşary ýurtlarda bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi boýunça Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin : 

+993 63 78 96 73 &  +993 12 96 48 55

Türkiýede bilim almak isleýän oglan-gyzlarymyzyň Stambul şäherinde ýerleşýän we bilim ulgamynda maslahat hyzmatlaryny berýän, Türkiýeden sanawa giren birnäçe ýokary okuw mekdebiniň Ygtyýarly wekili bolup durýan

Atavatan Danışmanlik Tercüme LTD şereketine ýüz tutup bilerler!

Habarlaşmak üçin : +90 532 401 71 52 & +90 212 633 40 00

Bu sanawa Türkiýeden şu ýyl 54 ýokary okuw mekdebi girizildi.

 1. Yedidepe üniversitesi
 2. Yıldız Teknik üniversitesi
 3. TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversitesi
 4. Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesi
 5. Süleyman Demirel üniversitesi
 6. Recep Tayyip Erdoğan üniversitesi
 7. Sakarya üniversitesi
 8. Selçuk Üniversitesi
 9. Ondokuz Mayıs üniversitesi
 10. Marmara üniversitesi
 11. İzmir Teknoloji Enstitüsü
 12. İstanbul Medipol üniversitesi
 13. Gazi üniversitesi
 14. Gaziantep üniversitesi
 15. Gebze Teknik üniversitesi
 16. Çukurova üniversitesi
 17. Dokuz Eylül üniversitesi
 18. Düzce üniversitesi
 19. Eğe üniversitesi
 20. Erciyez üniversitesi
 21. Eskişehir Osmangazi üniversitesi
 22. Bahçeşehir üniversitesi
 23. Başkent üniversitesi
 24. Bezmialem Vakıf üniversitesi
 25. Bolu Abant İzzet Baysal üniversitesi
 26. Acıbadem üniversitesi
 27. Akdeniz üniversitesi
 28. Aksaray üniversitesi
 29. Anadolu üniversitesi
 30. Ankara üniversitesi
 31. Atatürk üniversitesi
 32. Atılım üniversitesi
 33. Hacettepe üniversitesi
 34. Sabancı üniversitesi
 35. Bilkent üniversitesi
 36. Boğazıiçi üniversitesi
 37. Özyeğin üniversitesi
 38. İstanbul Teknik üniversitesi
 39. Karabük üniversitesi
 40. Orta Doğu Teknik üniversitesi
 41. Koç üniversitesi
 42. Çankaya üniversitesi
 43. İstanbul üniversitesi-Cerrahpaşa
 44. İstanbul Medeniyet üniversitesi
 45. Bursa Uludağ üniversitesi
 46. Dicle üniversitesi
 47. Dumlupınar üniversitesi
 48. Ercincan Binalı Yıldırım üniverstesi
 49. Karadeniz Teknik üniversitesi
 50. Kocaeli üniversitesi
 51. Necmettin Erbakan üniversitesi
 52. Sıvas Cumhuriyet üniversitesi
 53. Zonguldak Bülent Ecevit üniversitesi
 54. İstanbul üniversitesi

Russiýa Federasiýasy : Halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri :2022

Türkiýede bilim almak üçin – “Atavatan Danışmanlık LTD”

 

 

 

 

1

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Türkmenistanyň wekiliýeti “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşýar

Teswirle