TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Belarus: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdebi 2022

Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-2022” maglumatnamasyna laýyklykda 2022-nji ýylda sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirmäge dowam edýäris. Biz Size öň, Türkiýäniň, Russiýa Federasiýasynyň, Ukrainanyň we Gazagystanyň sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetiren bolsak bu gezek, Belarusdan sanawa giren ýokary okuw mekdebiniň sanawyny Size ýetirýäris.

Hormatly okyjylarymyz,

Belarus, Gazagystan, Ukraina, Russiýa Federasiýasynyň, Türkiýäniň  we beýleki ýurtlara degişli sanawy, şeýle hem, halkara okuw bilen baglanyşykly peýdaly we gyzykly habarlary okamak üçin şu ýere basyp, saýtymyzyň Applikasiýasyny mugt ýükläp alyň!

Belarusdan diňe ýekeje ýokary okuw mekdebi sanawa girdi.

Belarusian State University

Daşary ýurtlarda bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi boýunça Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin : 

+993 63 78 96 73 &  +993 12 96 48 55

Gazagystan : Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

 

 

 

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Türkmenistanyň wekiliýeti “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşýar

Teswirle