TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Gazagystan : Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

Gazagystanyň haýsy ýokary okuw mekdepleriniň diplomy ykrar edilmäge degişlidir? Bu soragyň jogaby ine şu habarymyzda! Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-2022” maglumatnamasyna laýyklykda 2022-nji ýylda Gazagystandan bu sanawa giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris.  Mälim bolşy ýaly biz ozal Size Türkiýe we Russiýa Federasiýasanyň abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky maglumaty ýetirdik. Ol ýurtlardan haýsy ýokary okuw mekdepleri girendigini bilmek isleseňiz onda bu habaryň soňynda degişli ýurtlar baradaky linki Size ýetirýäris.

Hormatly okyjylarymyz,

Ukraina, Russiýa Federasiýasynyň, Türkiýäniň  we beýleki ýurtlara degişli sanawy, şeýle hem, halkara okuw bilen baglanyşykly peýdaly we gyzykly habarlary okamak üçin şu ýere basyp, saýtymyzyň Applikasiýasyny mugt ýükläp alyň!

Gazagystan :Sanawdaky ýokary okuw mekdepleri :2022

  1. Al – Farabi Kazakh National University
  2. L.N. Gumilyov Eurasian National University
  3. Satbayev University

Daşary ýurtlarda bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi boýunça Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin : 

+993 63 78 96 73 &  +993 12 96 48 55

 

Ukraina : Halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri 2022

 

 

Ýene-de okaň

Energetika instituty: “Açyk Gapylar 2023”

Ata Watan Eserleri

Bedenterbiýe we Sport Instituty: “Açyk Gapylar 2023”

Halkara Gatnaşyklary Instituty : “Açyk Gapylar 2023”

Baş Redaktor

Teswirle