TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Wengriýa Respublikasy: Abraýly ýokary okuw mekdepleriniň-sanawy 2022

Dünýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky habarlarymyzy Size ýetirmäge dowam edýäris. Şu gün Size Wengriýa Respublikasynyň sanawa giren uniwerstetleri baradaky maglumaty Size ýetirýäris.

Biz Size öň, Türkiýäniň, Russiýa Federasiýasynyň, Ukrainanyň, Gazagystanyň ,  Belarusyň, Gruziýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Hytaýyň, Germaniýanyň,  Hindistanyň,  Korea Respublikasynyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň hem-de Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň abraýly  ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetirdik.

Bu maglumatlar Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-” boýunça 2022-nji ýyl üçin  ýyllyk maglumatnamasyndan alyndy.

Mälim bolşy ýaly, ozalky ýyllarda Türkmenistanyň Bilim ministrligi hem Weng­ri­ýa­nyň ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­ne ýo­ka­ry bi­lim we ma­gist­ra­tu­ra okuw mak­sat­na­ma­la­ry bo­ýun­ça se­çip alyş işi­ni ge­çir­ýärdi.

Daşary ýurtlarda bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi boýunça Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin :

+993 63 78 96 73 &  +993 12 96 48 55

Wengriýa Respublikasy: Abraýly ýokary okuw mekdepleriniň Sanawy 2022

  1. Semmelweis university
  2. Eötvös Lorand university
  3. University of Pecs
  4. University of Szeged
  5. Obuda university
  6. Budapest university of Technology and Economics
  7. Corvinus university of Budapest
  8. University of Pannonia
  9. University of Debrecen

 

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygy : Abraýly ýokary okuw mekdepleriniň Sanawy 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKIÝÄNIŇ ABRAÝLY ÝOKARY OKUW MEKDEPLERI :2022

 

 

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Türkmenistanyň wekiliýeti “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşýar

Teswirle