SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Islandiýa serhetlerini açdy, ýöne bir şert bilen

Birnäçe gezek dünýäniň iň asuda döwletleriniň sanawynyň çür başynda görkezilen Islandiýa bir şert bilen syýahatçylar üçin derwezelerini açdy. Ol şert syýahatçylaryň koronowirusa garşy sanjym alan bolmagydyr. Bu barada ýurduň Saglygy goraýyş ministrliginden habar berildi.

Mundan beýläk Ýewropanyň derman serişdeleri agentligi tarapyndan ykrar edilen waksinalary alan daşary ýurtly syýahatçylar Islandiýada karantin gözegçiligine alynmaz. Şeýle hem olardan koronowirus barlagy talap edilmez.

Islandiýanyň Hökümeti şu talaplara laýyk gelýän daşary ýurtly syýahatçylaryň ählisiniň ýurda gelip biljekdigini habar berdi. Şeýlelikde, Islandiýa Ýewropada serhetlerini doly açan ilkinji döwletleriň biri boldy.

 

«Sputnik V» ýene bir döwletde bellige alyndy

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyñ syýahatçylyk agentlikleriniñ wekilleri Türkiýä saparlarynda Şanlyurfa we Gaziantepe baryp gördüler

Çagalaryň saglygy — döwletiň gymmatly baýlygy

Aşgabat-London ugurlaryna petekler onlaýn satuwa çykarylýar

Aşgabatdan Kuala Lumpura hepdede iki gatnaw ýola goýuldy

Aşgabat-London-Aşgabat gatnawy hepdede iki gezege çykaryldy

Ata Watan Eserleri

Merkezi Aziýanyň iň iri dag-lyža şypahanasy gurlar