SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

«Sputnik V» ýene bir döwletde bellige alyndy

Russiýa Federasiýasynyň Gamaleýa merkezinde işlenip taýýarlanan «Sputnik V» sanjymy ýene bir döwletde bellige alyndy. Koronowirusa garşy dünýäniň ilkinji sanjymyny ulanmaga rugsat beren hökümetleriň hataryna Gresiýa hem goşuldy.

Ýurduň Hökümeti sanjymdan peýdalanmak bilen bagly käbir düzgünleri girizdi. Aýdylyşyna görä, «Sputnik V» sanjymyny kabul etmek daşary ýurtly syýahatçylardan talap edilmez. Bu bolsa köp sanly goşmaça resminamalary doldurmakdan halas eder.

Gresiýa 14-nji maýdan başlap, Russiýanyň, Ukrainanyň we Belarus Respublikasynyň raýatlary üçin serhetlerini açmagy meýilleşdirýär. Ýurduň syýahatçylyk ministriniň aýtmagyna görä, öňde duran syýahatçylyk möwsümi ýurda ozalkylaryndan has köp girdeji getirer. Şeýle-de bolsa, ministrlik syýahatçylyk bukjalarynyň bahasyny gymmatlatmagy meýilleşdirmeýär.

«Sputnik V»sanjymynyň Türkmenistanda hem ilkinji bellige alnan sanjymdygyny ýatladýarys.

 
https://www.atavatan-turkmenistan.com/2021-nji-yylyn-in-gymmat-awtoulagy/

Ýene-de okaň

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy gemodializ enjamyny sowgat berdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyñ syýahatçylyk agentlikleriniñ wekilleri Türkiýä saparlarynda Şanlyurfa we Gaziantepe baryp gördüler

Çagalaryň saglygy — döwletiň gymmatly baýlygy

Aşgabat-London ugurlaryna petekler onlaýn satuwa çykarylýar

Aşgabatdan Kuala Lumpura hepdede iki gatnaw ýola goýuldy

Aşgabat-London-Aşgabat gatnawy hepdede iki gezege çykaryldy

Ata Watan Eserleri