BIZNES

«Alibabanyň» paýnamalary gymmatlady

Ýakynda «Alibaba» elektron söwda kompaniýasyna bellenilen jerime Hytaýyň taryhynda berlen iň ýokary mukdardaky jerime hökmünde taryha giripdi. Has takygy, Hytaý bu kompaniýa 2,8 milliard dollar möçberinde jerime saldy.

«Ýöne bu bökdençlik hem dünýä meşhur onlaýn söwda kompaniýasynyň işini agsadyp bilmedi. Hatda bu jerime wakasyndan soňra «Alibabanyň» paýnamalarynyň bahasy has-da ýokarlandy» diýip, daşary ýurt metbugatynda ýazylýar.

Deslapky maglumatlara görä, Hytaý Gonkongynda bellige alnan kompaniýalaryň paýnamalarynyň bahasy ozalkysyndan 9 göterim ýokarlanyp, her bir paýnama üçin 237,6 gonkong dollary talap edildi.

 

 “Google” we “Atavatan” saýty bäsleşýär: häzirlikçe “Google” öňde

 

 

Ýene-de okaň

Angliýanyň ilkinji milliarder sazandasy boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmen halysynyň baýramyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda öndürilýän önümler «TIBCO-2024» sergisinde görkezilýär

Aşgabatda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady

Russiýa bilen Merkezi Aziýanyň haryt dolanyşygy 44 milliard dollara deň boldy

Ata Watan Eserleri

USAID 13-nji Merkezi Aziýa söwda forumyny geçirýär