BIZNES

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Şu ýylyň ýanwar-maý aýlary aralygynda Türkmenistan Özbegistanyň daşary söwda dolanyşygynda 7-nji orny eýeledi.

Özbegistanyň Statistika edarasynyň habar bermegine görä, hasabat döwründe iki ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygy 455.5 million dollara deň bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 23 göterim köpdür.

Degişli döwürde Türkmenistanyň Özbegistana eksporty 407.5 million dollara deň boldy. Bu görkeziji hem 36 göterim köpdür.

Şol döwürde Türkmenistanyň Özbegistandan importy 48 million dollara barabar boldy.

Özbegistanyň şu ýylyň 5 aýyndaky umumy daşary söwda dolanyşygy 26.7 milliard dollara deň boldy. 2023-nji ýylda Türkmenistan bilen Özbegistanyň daşary söwda dolanyşygy 1.09 milliard dollara barabar boldy.

Ýene-de okaň

Türkmenistan-BAE: gaz pudagynda hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy

“Zangilan” tankeri Türkmenistandan nebitiň ilkinji tapgyryny Azerbaýjana ýetirdi

Özbegistan 10 milliard dollarlyk “akylly” şäher gurar

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy