BIZNES

Telekeçilere Germaniýada okamak mümkinçiligi

Türk­me­nis­ta­nyň Ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet mi­nistr­li­gi Ger­ma­ni­ýa Fe­de­ra­tiw Res­pub­li­ka­sy­nyň Yk­dy­sa­dy­ýet we ener­ge­ti­ka fe­de­ral mi­nistr­li­gi bi­len bi­le­lik­de, ýur­du­my­zyň do­lan­dy­ryş iş­gär­le­ri­niň hü­nä­ri­ni ýo­kar­lan­dyr­mak bo­ýun­ça okuw çä­re­le­ri­niň 2021-nji ýyl­da­ky tap­gy­ry­na gat­naş­jak, döw­le­te da­hyl­syz ta­rap­la­ryň ara­syn­dan da­laş­gär­le­ri se­çip al­mak üçin söh­bet­deş­li­gi yg­lan ed­ýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

Söhbetdeşlik 2021-nji ýylyň 21-23-nji apreli aralygynda geçirilýär. Okuwa diň­leýjiler söhbetdeşlik esasynda kabul edilýär.

Türkmen hem-de german telekeçileriniň arasynda ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen meýilnamalary taýýarlan dalaşgärlere 2021-nji ýylyň dowamynda wideoaragatnaşyk arkaly geçiriljek okuwlara gatnaşmak we 2022-nji ýylda Germaniýa Federatiw Respublikasynda bir hepdelik tejribe geçmek (dünýäde dörän ýagdaý zerarly girizilen çäklendirmeler aýrylan ýagdaýynda) mümkinçiligi döredilýär. Dalaşgärler nemes, iň­lis ýa-da rus dilleriniň haýsy hem bolsa birini ýeterlik derejede bilmelidirler.

Söhbetdeşlige gatnaşmaga isleg bildirýänler 2021-nji ýylyň 16-njy apreline çenli zerur resminamalary Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine tabşyrmaly.

Dalaşgärlere bildirilýän esasy talaplar:

  1. Ýokary bilimli bolmaly;
  2. Telekeçi ýuridik şahslaryň ýolbaşçysy, düzüm birliginiň ýolbaşçysy ýa-da hususy telekeçi bolmaly (Aşgabat ş. we welaýatlar);
  3. Dalaşgäriň azyndan 2 (iki) ýyl iş tejribesi bolmaly. Goşmaça maglumatlary we doldurylmaly zerur resminamalaryň sanawyny www.fineconomic.gov.tmsaýtyndan görüp bilersi­ňiz!

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: (99312) 39-43-55; (99312) 39-45-72.

 

Sambo boýunça Aziýa çempionaty Daşkentde geçiriler

 

 

 

Ýene-de okaň

Angliýanyň ilkinji milliarder sazandasy boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmen halysynyň baýramyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda öndürilýän önümler «TIBCO-2024» sergisinde görkezilýär

Aşgabatda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisi öz işine başlady

Russiýa bilen Merkezi Aziýanyň haryt dolanyşygy 44 milliard dollara deň boldy

Ata Watan Eserleri

USAID 13-nji Merkezi Aziýa söwda forumyny geçirýär