PEÝDALY MASLAHAT

Taryhy dersinden geçiriljek synagyň soragnamalary

1-nji soragnama

 1. Türk­me­nis­ta­nyň ta­ry­hy der­si.
 2. Ga­raş­syz Türk­me­nis­tan­da ka­nunçy­lyk na­ma­la­ry­nyň kä­mil­leş­di­ril­me­gi.

2-nji soragnama

 1. Türk­me­nis­tan­da me­zo­lit döw­rü­niň ar­heo­lo­gi­ki ýa­dy­gär­lik­le­ri.
 2. Garaşsyz Türk­me­nis­tan­yň Konstitusiýasynyň kabul edilmegi.

3-nji soragnama

 1. Ho­rezm­şa­lar döw­le­ti­niň dö­re­me­gi.
 2. Ef­ta­ly­lar döw­le­ti­niň dö­re­me­gi.

 4-nji soragnama

 1. Be­ýik Sel­juk döw­le­ti­niň gül­läp ös­me­gi.
 2. Bi­ta­rap Türk­me­nis­ta­nyň har­by dokt­ri­na­sy.

5-nji soragnama

 1. Türk­me­nis­ta­nyň ýer­le­rin­de ýa­şan iň ga­dy­my adam­lar.
 2. Ef­ta­ly­lar döw­le­ti­niň däp-des­surla­ry.

6-njy soragnama

 1. Türk­me­nis­ta­nyň ýer­le­rin­de de­mir asy­ry döw­rü­ne hä­si­ýet­na­ma.
 2. Ga­raş­syz Türk­me­nis­ta­nyň döw­let ny­şan­la­ry­na gi­ri­zi­len üýt­geş­me­ler.

7-nji soragnama

 1. Dün­ýä türk­men­le­ri­niň yn­san­perwer bir­le­şi­gi we onuň äh­mi­ýe­ti.
 2. Sa­sa­ny­la­ryň hal­ka­ra söw­da gatna­şyk­la­ry ba­bat­da­ky sy­ýa­sa­ty.

8-nji soragnama

 1. Al­tyn­de­pe — iň ga­dy­my şä­herdöw­let.
 2. Türk­me­nis­ta­nyň ta­ry­hy-me­de­ni mi­ra­sy we ýa­dy­gär­lik­le­ri.

9-njy soragnama

 1. 1941 — 1945-nji ýyl­la­ryň Be­ýik Wa­tan­çy­lyk ur­şu­na türk­me­nis­tan­ly­la­ryň gat­naş­ma­gy.
 2. Türk­me­nis­tan­da Ga­raş­syz­lyk ýylla­ryn­da ylym ul­ga­myn­da­ky öz­ge­riş­ler.

10-njy soragnama

 1. Go­ňur­de­pe — Mar­guş ýur­du­nyň paý­tag­ty.
 2. Türk­me­nis­ta­nyň ta­ry­hy­nyň döwür­le­ri.

11-nji soragnama

 1. Türk­me­nis­ta­nyň ýer­le­rin­de ga­dymy taý­pa­la­ryň ýer­le­şi­şi.
 2. Türk­me­nis­ta­nyň dün­ýä döw­let­le­ri bi­len deň­hu­kuk­ly we dost­luk­ly gat­naşyk­la­ry­nyň ös­dü­ril­me­gi.

12-nji soragnama

 1. Par­fi­ýa döw­le­ti­niň gül­läp ös­me­gi.
 2. Türk­me­nis­ta­nyň ta­ry­hy­ny öw­renmek­de alym­la­ryň go­şan­dy.

13-nji soragnama

 1. Kö­neür­genç türk­men döw­le­ti­niň gül­läp ös­me­gi.
 2. “Açyk ga­py­lar” sy­ýa­sa­ty.

14-nji soragnama

 1. Jeý­tun me­de­ni­ýe­ti we onuň ýa­dygär­lik­le­ri.
 2. Jem­gy­ýet­çi­lik-sy­ýa­sy gu­ra­ma­la­ry­ň we bir­leş­me­le­riň işi.

15-nji soragnama

 1. Türk­me­nis­tan­da ga­dy­my si­wi­liza­si­ýa­lar.
 2. Tü r k­me­nis­ta­nyň il­kin­ji mil­li “Türk­menÄlem 520 E” älem ara­gat­naşyk eme­li hem­ra­sy­nyň uçu­ryl­ma­gy we onuň äh­mi­ýe­ti.

16-njy soragnama

 1. Pa r ­f i­ýa döw­le­ti­niň döw­let gur­lu­şy.
 2. Alek­sandr Ma­ke­don­ly­nyň Or­ta Azi­ýa ýö­ri­şi.

17-nji soragnama

 1. Be­ýik Oguz türk­men döw­le­ti.
 2. Türk­me­nis­tan­yň ulag ul­ga­my­nyň ös­me­gin­de Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň di­keldil­me­gi­niň äh­mi­ýe­ti.

18-nji soragnama

 1. De­m­riň ýü­ze çyk­ma­gy we onuň äh­mi­ýe­ti.
 2. Türk­me­nis­ta­nyň Ra­ýat Ko­dek­si we onuň äh­mi­ýe­ti.

19-njy soragnama

 1. XVIII — XIX asyr­lar­da türk­men­lerde ýer-suw eýe­çi­li­gi.
 2. Türk­me­nis­tan­da Ga­raş­syz­lyk ýyl­la­ryn­da bi­lim ul­ga­my­nyň kä­mil­leşdi­ril­me­gi.

20-nji soragnama

 1. Ga­dy­my De­his­ta­nyň ar­heo­lo­gi­ki ýa­dy­gär­lik­le­ri.
 2. Eneo­lit döw­rü­niň ýa­dy­gär­lik­le­ri — Ga­ra­de­pe, Na­maz­ga­de­pe.

21-nji soragnama

 1. Ga­dy­my Ho­rezm döw­le­ti­nde ekeran­çy­ly­gyň we mal­dar­çy­ly­gyň ös­me­gi.
 2. Türk­me­nis­tan­da döw­let eýe­çi­li­giniň hu­su­sy­laş­dy­ryl­ma­gy.

22-nji soragnama

 1. ХVII asyr­da türk­men­le­riň ýer­le­şi­şi.
 2. Ga­raş­syz Türk­me­nis­tan­da bi­nagär­lik sun­ga­ty­nyň ösü­şi.

23-nji soragnama

 1. Türk­me­nis­tan Ahe­me­ni­ler döw­leti­niň dü­zü­min­de.
 2. Ga­dy­my ila­tyň meş­gul­la­nan kär­le­ri we ho­ja­ly­gy.

24-nji soragnama

 1. Talhatanbaba söweşi.
 2. Türk­me­nis­tan döw­le­ti­ni dün­ýä jemgy­ýet­çi­li­gi­niň yk­rar et­me­gi.

25-nji soragnama

 1. Gökdepe söweşi.
 2. Türk­me­nis­tan­da se­na­ga­tyň ösü­şi.

26-njy soragnama

 1. Ga­jar­la­ryň Ma­ra ýö­ri­şi.
 2. Ahe­me­ni­ler döw­rü­niň me­de­ni­ýe­ti.

27-nji soragnama

 1. Gar­ry­ga­la sö­we­şi we onuň neti­je­le­ri.
 2. Gun­la­ryň Gün­ba­tar we Gün­do­gar Rim bi­len gat­na­şyk­la­ry.

28-nji soragnama

 1. Daş­köp­ri sö­we­şi we onuň ne­tije­le­ri.
 2. Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si.

29-njy soragnama

 1. Türk­men­le­riň ada­ty we ka­da-kanun­la­ry.
 2. Türk­me­nis­ta­nyň döw­let do­lan­dyry­şy we jem­gy­ýet­çi­lik gur­lu­şy.

30-njy soragnama

 1. Sa­rahs sö­we­şi we onuň ne­ti­je­le­ri.
 2. Ga­raş­syz Türk­me­nis­ta­nyň do­landy­ryş-çäk­le­ýin gur­lu­şy.

Ýene-de okaň

Amerika aňsatlyk bilen gitmek :Green Card -2025 (Grin Kard) boýunça utujylar haçan belli bolýar?

«PETRONAS Çarigali» kompaniýasy işe çagyrýar

Ata Watan Eserleri

«Türkmenpoçta» Türkmenistanyň ähli ýerlerine pul serişdelerini geçirmek hyzmatyny hödürleýär

“Petronas” işe çagyrýar

«Petronas»: ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar

Maşgala kadalary boýunça kodekslere üýtgetmeler we goşmaçalar giriziler