TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Taryhy dersinden geçiriljek synagyň soragnamalary

1-nji soragnama

 1. Türk­me­nis­ta­nyň ta­ry­hy der­si.
 2. Ga­raş­syz Türk­me­nis­tan­da ka­nunçy­lyk na­ma­la­ry­nyň kä­mil­leş­di­ril­me­gi.

2-nji soragnama

 1. Türk­me­nis­tan­da me­zo­lit döw­rü­niň ar­heo­lo­gi­ki ýa­dy­gär­lik­le­ri.
 2. Garaşsyz Türk­me­nis­tan­yň Konstitusiýasynyň kabul edilmegi.

3-nji soragnama

 1. Ho­rezm­şa­lar döw­le­ti­niň dö­re­me­gi.
 2. Ef­ta­ly­lar döw­le­ti­niň dö­re­me­gi.

 4-nji soragnama

 1. Be­ýik Sel­juk döw­le­ti­niň gül­läp ös­me­gi.
 2. Bi­ta­rap Türk­me­nis­ta­nyň har­by dokt­ri­na­sy.

5-nji soragnama

 1. Türk­me­nis­ta­nyň ýer­le­rin­de ýa­şan iň ga­dy­my adam­lar.
 2. Ef­ta­ly­lar döw­le­ti­niň däp-des­surla­ry.

6-njy soragnama

 1. Türk­me­nis­ta­nyň ýer­le­rin­de de­mir asy­ry döw­rü­ne hä­si­ýet­na­ma.
 2. Ga­raş­syz Türk­me­nis­ta­nyň döw­let ny­şan­la­ry­na gi­ri­zi­len üýt­geş­me­ler.

7-nji soragnama

 1. Dün­ýä türk­men­le­ri­niň yn­san­perwer bir­le­şi­gi we onuň äh­mi­ýe­ti.
 2. Sa­sa­ny­la­ryň hal­ka­ra söw­da gatna­şyk­la­ry ba­bat­da­ky sy­ýa­sa­ty.

8-nji soragnama

 1. Al­tyn­de­pe — iň ga­dy­my şä­herdöw­let.
 2. Türk­me­nis­ta­nyň ta­ry­hy-me­de­ni mi­ra­sy we ýa­dy­gär­lik­le­ri.

9-njy soragnama

 1. 1941 — 1945-nji ýyl­la­ryň Be­ýik Wa­tan­çy­lyk ur­şu­na türk­me­nis­tan­ly­la­ryň gat­naş­ma­gy.
 2. Türk­me­nis­tan­da Ga­raş­syz­lyk ýylla­ryn­da ylym ul­ga­myn­da­ky öz­ge­riş­ler.

10-njy soragnama

 1. Go­ňur­de­pe — Mar­guş ýur­du­nyň paý­tag­ty.
 2. Türk­me­nis­ta­nyň ta­ry­hy­nyň döwür­le­ri.

11-nji soragnama

 1. Türk­me­nis­ta­nyň ýer­le­rin­de ga­dymy taý­pa­la­ryň ýer­le­şi­şi.
 2. Türk­me­nis­ta­nyň dün­ýä döw­let­le­ri bi­len deň­hu­kuk­ly we dost­luk­ly gat­naşyk­la­ry­nyň ös­dü­ril­me­gi.

12-nji soragnama

 1. Par­fi­ýa döw­le­ti­niň gül­läp ös­me­gi.
 2. Türk­me­nis­ta­nyň ta­ry­hy­ny öw­renmek­de alym­la­ryň go­şan­dy.

13-nji soragnama

 1. Kö­neür­genç türk­men döw­le­ti­niň gül­läp ös­me­gi.
 2. “Açyk ga­py­lar” sy­ýa­sa­ty.

14-nji soragnama

 1. Jeý­tun me­de­ni­ýe­ti we onuň ýa­dygär­lik­le­ri.
 2. Jem­gy­ýet­çi­lik-sy­ýa­sy gu­ra­ma­la­ry­ň we bir­leş­me­le­riň işi.

15-nji soragnama

 1. Türk­me­nis­tan­da ga­dy­my si­wi­liza­si­ýa­lar.
 2. Tü r k­me­nis­ta­nyň il­kin­ji mil­li “Türk­menÄlem 520 E” älem ara­gat­naşyk eme­li hem­ra­sy­nyň uçu­ryl­ma­gy we onuň äh­mi­ýe­ti.

16-njy soragnama

 1. Pa r ­f i­ýa döw­le­ti­niň döw­let gur­lu­şy.
 2. Alek­sandr Ma­ke­don­ly­nyň Or­ta Azi­ýa ýö­ri­şi.

17-nji soragnama

 1. Be­ýik Oguz türk­men döw­le­ti.
 2. Türk­me­nis­tan­yň ulag ul­ga­my­nyň ös­me­gin­de Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň di­keldil­me­gi­niň äh­mi­ýe­ti.

18-nji soragnama

 1. De­m­riň ýü­ze çyk­ma­gy we onuň äh­mi­ýe­ti.
 2. Türk­me­nis­ta­nyň Ra­ýat Ko­dek­si we onuň äh­mi­ýe­ti.

19-njy soragnama

 1. XVIII — XIX asyr­lar­da türk­men­lerde ýer-suw eýe­çi­li­gi.
 2. Türk­me­nis­tan­da Ga­raş­syz­lyk ýyl­la­ryn­da bi­lim ul­ga­my­nyň kä­mil­leşdi­ril­me­gi.

20-nji soragnama

 1. Ga­dy­my De­his­ta­nyň ar­heo­lo­gi­ki ýa­dy­gär­lik­le­ri.
 2. Eneo­lit döw­rü­niň ýa­dy­gär­lik­le­ri — Ga­ra­de­pe, Na­maz­ga­de­pe.

21-nji soragnama

 1. Ga­dy­my Ho­rezm döw­le­ti­nde ekeran­çy­ly­gyň we mal­dar­çy­ly­gyň ös­me­gi.
 2. Türk­me­nis­tan­da döw­let eýe­çi­li­giniň hu­su­sy­laş­dy­ryl­ma­gy.

22-nji soragnama

 1. ХVII asyr­da türk­men­le­riň ýer­le­şi­şi.
 2. Ga­raş­syz Türk­me­nis­tan­da bi­nagär­lik sun­ga­ty­nyň ösü­şi.

23-nji soragnama

 1. Türk­me­nis­tan Ahe­me­ni­ler döw­leti­niň dü­zü­min­de.
 2. Ga­dy­my ila­tyň meş­gul­la­nan kär­le­ri we ho­ja­ly­gy.

24-nji soragnama

 1. Talhatanbaba söweşi.
 2. Türk­me­nis­tan döw­le­ti­ni dün­ýä jemgy­ýet­çi­li­gi­niň yk­rar et­me­gi.

25-nji soragnama

 1. Gökdepe söweşi.
 2. Türk­me­nis­tan­da se­na­ga­tyň ösü­şi.

26-njy soragnama

 1. Ga­jar­la­ryň Ma­ra ýö­ri­şi.
 2. Ahe­me­ni­ler döw­rü­niň me­de­ni­ýe­ti.

27-nji soragnama

 1. Gar­ry­ga­la sö­we­şi we onuň neti­je­le­ri.
 2. Gun­la­ryň Gün­ba­tar we Gün­do­gar Rim bi­len gat­na­şyk­la­ry.

28-nji soragnama

 1. Daş­köp­ri sö­we­şi we onuň ne­tije­le­ri.
 2. Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si.

29-njy soragnama

 1. Türk­men­le­riň ada­ty we ka­da-kanun­la­ry.
 2. Türk­me­nis­ta­nyň döw­let do­lan­dyry­şy we jem­gy­ýet­çi­lik gur­lu­şy.

30-njy soragnama

 1. Sa­rahs sö­we­şi we onuň ne­ti­je­le­ri.
 2. Ga­raş­syz Türk­me­nis­ta­nyň do­landy­ryş-çäk­le­ýin gur­lu­şy.

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle