TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Saud Arabystany ýene derwezelerini açdy

Saud Arabystany 21-nji dekabrda daşary ýurtlularyň ýurda girmegini wagtlaýyn çäklendiripdi. Ýakynda bolsa ýurduň hökümeti bu çäklendirmeleri ýatyrdy. Indi daşary ýurtlular kesgitlenen talaplara laýyklykda ýurda baryp bilerler.

SPA habarlar gullugynyň habaryna görä, ýurda gelýän myhmanlar ýakynda Angliýada, Günorta Afrikada we koronawirusyň täze görnüşiniň aralaşan beýleki döwletlerinde bolmadyk bolsa, Saud Arabystanyna kabul ediler. Şeýle hem ýurda gelen daşary ýurtlulardan koronowirus ýokanjynyň ýokdugy barada kepilnama talap ediler. Olaryň 3 günden 14 güne çenli karantin gözegçiliginde saklanylmagy hem mümkin.

Saud Arabystanynyň Hökümetiniň bu karara gelmeginde Angliýanyň Premýer-ministri Boris Jonsonyň koronawirusyň täze görnüşiniň ýüze çykmagy bilen bagly howply ýagdaýyň 70 göterime çenli ýaýrandygy bilen bagly beýanaty sebäp boldy. Şonuň üçin Hökümet dekabr aýynyň ortalarynda Anglliýa uçar gatnawlaryny duruzmak kararyna geldi.

 

Dünýä Sahypamyz

Dünýäde bolup geçýän wakalardan habarly bolmak-bu döwrüň talaby!

Ýene-de okaň

Pakistanyň ozalky Prezidenti aradan çykdy

Türkiýede ýer titredi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Täze Zelandiýanyň General-gubernatoryny gutlady

Teswirle