TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Dünýädäki iň uly it aradan çykdy

Dünýäde iň uly it hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna giren Freddi atly nemes iti, sekiz ýarym ýaşynda aradan çykdy diýip, “CNN” habar gullugy habar berýär. Freddi öz eýesi Kler Stounmen bilen Beýik Britaniýada ýaşaýardy.

Onuň boýy 103,5 santimetre barabar bolupdyr. Haçan-da ol yzky aýaklarynda durup, dikligine galanda onda onuň boýy 2,26 santimetre ýetýär. Doglanda Freddi örän kiçi boýly doglupdyr. Onuň boýy doglandan 3 aý soňra ösmäge başlapdyr. 2016-njy ýylda bolsa Ginnesiň rekordlar kitabynyň wekilleri, Freddiniň rekord derejedäki boýuny hasaba alypdyrlar. Nemes itleriň köpüsi 8 ýa-da 10 ýaşa çenli ýaşaýarlar.

“Freddi hemmämize şatlyk paýlady. Biz ony küýsäris. Şeýle hem biz onuň taryhy bilen tutuş dünýä paýlaşmaga mümkinçilik dörändigine begenýäris” diýip, Ginnesiň rekordlar kitabynyň redaksiýasy özüniň gynanç hatynda nygtap geçýär.

 

Medeniýet Sahypamyz

Sungat we medeniýet ulgamyna degişli täzelikler medeniýet sahypamyza ýerleşdirilendir!

 

 

Ýene-de okaň

Pakistanyň ozalky Prezidenti aradan çykdy

Türkiýede ýer titredi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Täze Zelandiýanyň General-gubernatoryny gutlady

Teswirle