TEHNOLOGIÝA

BMW dizaýnly kater

«Sea Ray» kompaniýasynyň ABŞ-daky bölümçesi bolan «Sundance» katerler ulgamynyň 45 ýyllygy mynasybetli «Sundancer 370 Outboard» atly täze kater işlenip düzüldi. Onuň dizaýny «BMW Grouo» toparyna girýän «Designworks» studiýasyna degişlidir.

«Sea Ray»-yň baş dizeýneri Çarli Fossa «BMW Designworks» topary bilen pikirlerini birleşdirip, «şol bir wagtyň özünde geljege hormat goýmak we geljege ymtylmak» taslamasyny amala aşyrdy. Kater gözellik, berklik, sport ruhy we özüne mahsuslyk häziýetlerine eýe.

«Sundancer 370 Outboard»-a bäş adam sygýar. Onuň ýolagçylarynyň oturýan ýeri U görnüşindedir. Bu bölüm ýumşak kürsüler bilen üpjün edilipdir. Kürsüleriň gurnawynda ýekeje çüýüň hem ulanylmandygyny aýratyn aýtmaly.

Kaýutada duş, krowat, telewizor we çaklaňja aşhana bar.

Kater «Mercury Verado 300» asma motorlarynyň üçüsi bilen hereketlenýär. Onda GPS ulgamy hem ornaşdyrylandyr.

 

Täşli Tülegenow: “Ömrüm aýdyma berlen”

Ýene-de okaň

Ilon Mask Türkiýede wekilhanasyny açdy

Türkmenistanda elektron maglumat alyşmak ulgamy ösdürilýär

Aýda otly gatnawy hakykata öwrülýär

Ata Watan Eserleri

“Google” umumy bahasy 2 trillion dollardan geçen ABŞ-nyň dördünji kompaniýasy boldy

Türki döwletleri bilelikde kosmosa emeli hemra ibererler

“Samsung” ýene-de birinjiligi eýeledi