DÜNÝÄ

Uçarda perzent dünýä indi

«Philippine Airlines» awiakompaniýasynyň ýolbeletleri uçuş wagtynda bir zenana çagasyny dünýä getirmäge ýardam berdiler.

Dubaý ― Manila aralygynda gatnaýan uçardaky hamyla zenan uçuş wagtynda özüni ýaramaz duýdy. Uçaryň ýolbeletleri howa menzilindäki lukman bilen aragatnaşyga çykyp, bu zenana perzendini dünýä getirmäge ýardam berdiler.

Aýdylyşyna görä, uçar şol wagt 9 müň metr belentlikden uçup barýan eken. Uçarda bolup geçen waka barada awiakompaniýanyň wekili Sielo Wilýaluna metbugata habar berdi. Uçar ýere gonanda enäniň we çaganyň saglygy kadalydy. Olar özlerine garaşyp duran «Tiz kömek» arkaly keselhana äkidildi.

 

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragy Ženewada tanyşdyryldy

Türkmenistandan Owganystana suwuklandyrylan gaz ibermek maslahatlaşyldy

USAID tarapyndan žurnalistler üçin okuw seminary guraldy

ADNOC kompaniýasynyň wekiliýeti Aşgabada geldi

Rumyniýada Magtymguly Pyraga bagyşlanan çäreler geçiriler

Konsullyk, serhet we gümrük boýunça türkmen-eýran toparynyň 16-njy mejlisi geçirildi