JEMGYÝET

Türkmenistanyň ähli metjitleri işläp başlaýar

Ertir, ýagny 29-njy martda Türkmenistanyň ähli metjitleri işläp başlar. Bu barada “turkmenportal.com” hem-de “ashgabat.in” internet neşirleri Türkmenistanyň Müftüligine salgylanyp habar berýär.

Şol habarda, 2-nji aprelde başlajak Oraza aýynyň hormatyna ýurduň çägindäki ähli metjitler hemişeki tertibinde adamlary kabul edip başlar. Metjide barlanda, arassaçylyk we öňüni alyş çäreleri görülmelidir.

Mukaddes Oraza aýynyň hormatyna açyljak metjitlerde ähli arassaçylyk-zyýansyzlaşdyryş işleriniň berjaý edilmegi bilen, her gün 5 wagt namazlar, tarawa namazy, jumga namazy we baýram namazy adaty tertipde okalar.

 

Oraza aýy-2022 : Agyz beklenýän we açylýan wagtlar

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly forum geçirildi

Ata Watan Eserleri

«Magtymguly» atly kitap çapdan çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyraga bagyşlanan medeniýet ministrleriniň halkara maslahaty geçirildi

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylara