JEMGYÝET

Türkiýäniň Prezidenti Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi gutlady

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi. 

Şol gutlag hatynda şeýle diýilýär:

– Türkiýe Respublikasynyň halkynyň adyndan hem-de hut öz adymdan Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli Siziň Alyhezretiňize we doganlyk türkmen halkyna tüýs ýürekden gutlaglarymy, iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin.

Biz ýurdumyzyň 31 ýyl mundan ozal Türkmenistanyň — ata Watanymyzyň Garaşsyzlygyny ykrar eden ilkinji döwlet bolandygyna buýsanýarys we munuň üçin özümizi bagtly saýýarys. Geljekde-de özara syýasy erk-isleg hem-de uly gujurlylyk bilen berkidilen gatnaşyklaryň ikitaraplaýyn esasda, şeýle-de sebit we halkara derejelerde ösdüriljekdigine ynanýaryn.

Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk, bagt we üstünlik, doganlyk türkmen halkyna bolsa parahatçylyk, ösüş, abadançylyk arzuw edýärin.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly forum geçirildi

Ata Watan Eserleri

«Magtymguly» atly kitap çapdan çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyraga bagyşlanan medeniýet ministrleriniň halkara maslahaty geçirildi

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylara