JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda- 05.02.2019

«Türkmenistan» gazeti

  1. Syýasy habarlar: «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy – 2018-nji ýyl», (TDH)
  2. Jemgyýetçilik habarlary: «Köýtendagyň gowaklary», Jora Rahmanow, geografiýa ylymlarynyň kandidaty, tebigatşynas.
  3. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Guwandyryjy üstünlik», Aýdo Şekerow.  (TDH).
  4. Medeni habarlar: «Gadymyýetiň yzlaryny yzarlap», Akmyrat Babaýew, Türkmenistanyň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirliginiň baş hünärmeni,  taryh ylymlarynyň kandidaty.
  5. Çeper döredijilik: «Ätiýaçdaky oýunçy», Orazmyrat Myradow.

 

«Nebit-gaz» gazeti

  1. Jemgyýetçilik habarlary: «Gardan tapylan täsinlikler», taýýarlan Süleýman Nuryýew, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyby. «Şähdaçyk bolmagyň ýollary», taýýarlan Dostmuhammet Nurgeldiýew, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Dünýäniň nebit-gaz täzelikleri: «Nebitiň bahalary; Wodorodly ýangyç guýýan beket; 2050-nji ýyldan soňra hem satyn almakçy», internet maglumatlary esasynda taýýarlanyldy.

  1. Ykdysady habarlar: «Ýylyň jemine garaldy», Hemra Hudaýgulyýew.
  2. Medeni habarlar:  «Halypa burawçy», Saparmyrat Artykow, «Türkmennebit döwlet konserniniň «Nebitgazylmytaslama» institutynyň uly ylmy işgäri.
  3. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Ýaşlar hünär öwrenýärler», Amanmyrat Kiçigulow, «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Burnebitgazhyzmat» müdirliginiň tehniki wagyz ediş gullugynyň esasy habarçysy.
  4. Çeper döredijilik: Hekaýa:«Armana öwrülen söýgi», Söýün Hallyýew, «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň baş gaz geçirijiniň ugrundaky «Derýalyk» önümçilik edarasynyň hünärmeni.

Goşgular: «Zenanyň kalby», Şemşat Nefesowa, TNGIZT-niň buhgalterlik hasaba alyş we hasabaty bölüminiň umumy toparynyň buhgalteri.

«Zehin», Ybraýym Amanlykow, «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Gamyşlyjanebit» NGÇM-niň Himiki seljeriş laboratoriýasynyň himiki derňew laboranty.

 

 

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler