BILIM

Lukmançylyk uniwersitetinde “Açyk gapylar” güni

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti 2021 — 2022-nji okuw ýylynda okuwa girmek isleýän ýaşlary şu ýylyň 3-nji maýynda geçiriljek «Açyk gapylar» gününe çagyrýar. Bu barada “Türkmenistan”gazetinde degişli bildiriş çap edildi.

«Açyk gapylar» güni ýaşlar ýokary okuw mekdebi bilen ýakyndan tanyşdyrylar. Olara okuwa girmek üçin gerekli resminamalar, ýokary okuw mekdebinde öwredilýän hünärler, alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik, ylmy, bejeriş hem-de medeni-köpçülik işleri barada giňişleýin maglumatlar berler.

«Açyk gapylar» güni görkezilen salgyda sagat 15:00-da başlanýar.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýolunyň 18-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 48-98-51; 48-98-52.

 

Dünýäniň iň uly Gün elektrik bekedi

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Çagalary goramagyň halkara güni giňden belleniler

Çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümine taýýarlyk görülýär

Ylymlar gününde geçiriljek çäreler

Ýaponiýa talyp hakly okuw maksatnamalaryna çagyrýar

Türkmen wekiliýeti “THE Aziýa baýragy- 2024” sammitine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

ÝB Türkmenbaşy şäherinde energiýany iň köp tygşytlaýan mekdebi sylaglady