JEMGYÝET

Koronawirus babatda sebit başlangyjy tanyşdyryldy

2020-nji ýylyň 14-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň “COVID-19 pandemiýasynyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň täze ugurlary” atly sebitleýin başlangyjynyň onlaýn-tanyşdyrylyşy geçirildi.

Çärä Türkmenistanyň DIM-niň, Döwlet migrasiýa gullugynyň, şeýle hem MHG-niň agza döwletleriniň Merkezi Aziýadan, Russiýadan we Ýewropadan wekilleri, MHG-niň hünärmenleri, donor guramalary gatnaşdylar. Tanyşdyrylyş MHG-niň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy, guramanyň Gazagystandaky, Gyrgyz Respublikasyndaky, Türkmenistandaky we Özbegistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçysy Zeýnal Gajiýewiň baştutanlygynda geçirildi.

Çäräniň dowamynda gatnaşyjylara COVID-19 pandemiýasynyň dünýäniň sosial-ykdysady we ynsanperwerlik ýagdaýyna edýän täsiriniň netijeleri bilermenleriň seljermeginde görkezildi. Duşuşygyň maksady, häzirki ýagdaýlarda migrantlaryň ýüzbe-ýüz gabat gelýän meselelerini çözmäge aýratyn gönükdirilen, MHG-niň pandemiýanyň täsiriniň öňüni almak üçin hyzmatdaşlygy utgaşdyrmak boýunça sebitleýin başlangyjynyň taslamasy bilen tanyşdyrmakdan we ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat boldy.

Bu başlangyç pandemiýanyň täsiriniň öňüni almak boýunça hyzmatdaşlyga we sebitde migrasiýa meselelerini çözmäge gönükdirilen MHG-niň global çagyryşynyň ýörelgelerinde esaslandyrylandyr.

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidentine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” ady berildi