JEMGYÝET

Katy Perry ýeňiş gazandy

«Assosiated Press» habar gullugynyň habar bermegine görä, Kate Perry öz döreden «Dark Horse» aýdymynyň awtorlyk hukugy jedelinde ýeňiş gazandy. Dünýä belli estrada ýyldyzy bu aýdymy hut özüniň döredendigini öň birnäçe gezek tassyklapdy. Emma, aýdymçynyň rep aýdymyndan göçüren däldigi Los Anjeles şäheriniň federal kazysy tarapyndan mälim edildi.

Mälim bolşy ýaly, Katy Perry indi ençeme wagt bäri naýbaşy aýdymlary diňleýjilerine yzygiderli ýetirýär. Katy Perry gazanan bu ýeňşine diýseň begenip, geljekde hem diňleýjilerine ajaýyp aýdymlary döretjekdigini aýtdy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy