DÜNÝÄ

“iPhone 11”-iň esasy ratynlygy näme?

Şu ýylyň güýzünde satlyga çykarylmagyna garaşylýan”iPhone 11” modelleriniň esasy aýratynlygy üç öbýektden ybarat bolan inedördül kamera eýe bolmagydyr.

Dogrusy, täze model barada entek doly maglumat berlenok. Ýöne ol hakda myş-myşlarwelin ýeterlik. Inedördül kamera hakyndaky maglumatlar hem kompaniýanyň Hytaýdaky ýaýradyş merkezi tarapyndan bilindi.

Täze model “Huawei Mate 20”-ä meňzäp biler. Maglumat ýady ozalkymodellere garanyňda hem kän boljak täze “iPhone” linzalar we güýçli yşyk bilen hem üpjün ediler.

Ýene-de okaň

Mohammad Galibaf täzeden Eýranyň Mejlis başlyklygyna saýlandy

Nepally dagçy 30-njy gezek Ewereste çykdy

Türkmenistanyň we Gazagystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan 13-nji “ClasicFest” festiwalyna gatnaşdy

Täjigistanyň Premýer-ministri Arkadag şäherine baryp gördi

Kaliforniýanyň Dawis şäherinde Türkmenistan tanyşdyryldy

Ata Watan Eserleri