TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

“iPhone 11”-iň esasy ratynlygy näme?

Şu ýylyň güýzünde satlyga çykarylmagyna garaşylýan”iPhone 11” modelleriniň esasy aýratynlygy üç öbýektden ybarat bolan inedördül kamera eýe bolmagydyr.

Dogrusy, täze model barada entek doly maglumat berlenok. Ýöne ol hakda myş-myşlarwelin ýeterlik. Inedördül kamera hakyndaky maglumatlar hem kompaniýanyň Hytaýdaky ýaýradyş merkezi tarapyndan bilindi.

Täze model “Huawei Mate 20”-ä meňzäp biler. Maglumat ýady ozalkymodellere garanyňda hem kän boljak täze “iPhone” linzalar we güýçli yşyk bilen hem üpjün ediler.

Ýene-de okaň

Üçtaraplaýyn gaz bileleşigini döretmekçi

Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan Owganystana ynsanperwer kömegini berdi

Teswirle