JEMGYÝET

Halk Maslahaty: ulag we aragatnaşyk toplumy barada habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirilýär. Onuň çäklerinde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirilip, 2021-nji ýyl boýunça halk hojalygynyň dürli pudaklarynda alnyp barlan işlere seredildi.

Şoňa laýyklykda, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligine degişli edaralarda edilen işler barada hasabat berildi:

 • Toplum tarapyndan hasabat döwründe edilen işleriň we hyzmatlaryň möçberi 5 milliard 866 million manada deň boldy.
 • Hasabat döwründe täze goşmaça 365 iş orny döredildi.
 • “Türkmendemirýollary” agentligi boýunça 1 milliard 270 million manat möçberinde ulag hyzmatlary ýerine ýetirildi.
 • Demirýol ulagynda daşary ýurtlara ugradylan ýükler 138 göterim, ýurdumyza getirilen ýükler 126 göterim, ýurdumyzdan üstaşyr geçirilen ýükler 166 göterim artdy.
 • Demirýol ulagynda üstaşyr daşalan konteýnerleriň sany 154 göterime deň boldy.
 • Howa ulaglary boýunça daşalan ýükleriň möçberi 9 müň 800 tonna boldy.
 • Ýurdumyzyň halkara howa menzillerinden daşary ýurt gämileriň tehniki gonuşlarynyň 537 sanysy amala aşyryldy.
 • Türkmenbaşy halkara deňiz porty arkaly 6,5 million tonna ýük geçirildi.
 • Hasabat döwründe 91 müň öýjükli belgi hem-de 31 müň ýerli telefonlar gurnaldy.
 • 2021-nji ýyl boýunça Owganystanyň çägi boýunça Akina-Andhoý demirýol beketleriniň 30 kilometrlik demirýoly, Türkmenistan-Owganystan aralygynda Ymamnazar-Akina we Serhetabat-Turgundi optiki süýümli halkara ulgamy, Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde 100 ýolagça hyzmat etmek üçin niýetlenen halkara howa menzili, Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat-Tejen bölegi ulanmaga berildi.
 • “Boeing 777-200” kysymly ýolagçy howa gämisi, “Ansat” we “Mi-17” kysymly lukmançylyk dikuçarlary, “Rahat” atly ýokary tizlikli ýolagçy gämisi, şäher içi awtobuslar, taksi ulaglary, ýük we ýolagçy teplowozlary satyn alyndy.
 • Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek babatda Özbegistan bilen işçi topary döredildi.
 • Häzirki wagtda, Azerbaýjan, Hytaý, Täjigistan ýaly ýurtlar bilen şeýle işçi topary döretmek babatda işler alnyp barylýar.

 

Halk Maslahaty: Energetika we gurluÅŸyk toplumy barada habarlar

Ýene-de okaň

Igor Runow: Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag başlangyçlary möhümdir

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady