JEMGYÝET

Bolliwudyň muzeýi

Bolliwud filmleri indi bir asyrdan gowrak wagt bäri bütin dünýäni özüne maýyl edip gelýär. Gör näçämiz, meşhur hindi aktýorlary ýaly «gahryman» bolmak höwesi bilen ulaldyk. Ýöne şeýle dünýä meşhur kino şäherçesiniň ilkinji muzeýiniň gelip-gelip 2019-njy ýylda açylmagy juda täsin. Bolliwud, aslynda, beýle muzeýe has öň mynasyp. Şeýle-de bolsa, onuň kino muzeýi  hut birki günlükde açyldy.

Aslynda, Bolliwudyň muzeýini döretmek baradaky taslamanyň başlangyjy 2006-njy ýyla degişli. Ol 8 ýyl soňra, 2014-nji ýylda açylmalydy. Ýöne muzeýiň binalar toplumyna ýene bir ganaty goşmak makul görüldi we gurluşyk dowam etdi.

Bir asyrlyk beýik taryhy özünde jemlejek muzeýiň gurluşygy üçin 1,4 milliard hindi rupiýasy sarp edildi. Muzeýde meşhur hindi filmlerinden galan miraslardan başlap, filmi surata düşürmekde gerek bolan ähli enjamlaryň nusgalary bar. Fransuz doganlar Lumirleriň ulanan «Mutiscope» kysymly ilkinji surata düşüriji kameralarynyň nusgalaryny hem bu ýerde görmek mümkin. Hindistanyň meşhur liderleriniň biri Mhatma Gandiniň hindi filmlerini dünýä ýaýmakdaky hyzmatlaryna hem ýörite bölüm bagyşlanypdyr.

Mumbaý şäheriniň iň gözel künjekleriniň birinde ýerleşýän Bolliwud ― film şäherçesi häzirki wagtda önümçilikde ABŞ-daky Golliwuddan hem öňe geçdi. Diňe şu ýerde her ýylda 1,5 müň film surata düşürilýär.

Ýene-de okaň

Azerbaýjan Türkmenistandan tebigy gaz almagy artdyrdy

Kaliforniýa uniwersitetiniň ALSA-nyň Prezidentligine Türkmenistanly hukukçy saýlandy

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby Moskwa şäherinde tanyşdyryldy

“Galkan” topary finalda Tatarystanyň topary bilen duşuşar

Ata Watan Eserleri

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi