TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

BMG-niň Baş Sekretary Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi gutlady

Türkmenistanyň ähli raýatlaryna Garaşsyzlyk güni mynasybetli mähirli gutlaglarymy beýan edýärin.

Taryhdaky bu aýratyn pursat bize bir maşgala hökmünde bilelikde işlemegiň zerurdygyny ýatladýar. Her bir ýurt öz milli serhetleriniň çäginden has alyslara çykýan meseleleriň — dünýämizi gurşap alan COVID-19 pandemiýasyndan başlap, barha artýan garyplyk, deňsizlik we adalatsyzlyk, adatdan daşary howa ýagdaýlary, gapma-garşylyklar bilen baglanyşykly meseleleriň çözülmegine öz goşandyny goşmalydyr.

Şu aýratyn günde Türkmenistanyň ähli raýatlarynyň Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek işini çaltlandyrjakdyklaryna hem-de ähli adamlar üçin has gowy, has adalatly, parahat durmuşy gurjakdyklaryna Birleşen Milletler Guramasynyň bil baglap biljekdigine ynanýaryn.

Size belent hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň!

Antoniu GUTERRIŞ,
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary. 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Teswirle