SPORT

Barselona toparyna täze ýolbaşçylar saýlanar

Barselona toparynyň alty sany agzasy işden boşadyldy we toparyň dolandyrylyşy barada nägilelik bildirildi. Häzirki wagtda Barselona topary ykdysady taýdan örän pese düşendigi mälim edildi. Bu bolsa esasan hem dünýädäki käbir meseleleri sebäp bolandygy bilen düşündirilýär. Häzirki wagtda Barselona toparynyň ýolbaşçylary oýunçylaryň doly aýlyk haklaryny töläp bilmeýändigini aýdýar. Toparyň oýunçylary gysga wagtlyk aýlyk haklarynyň 70 göterimini alarlar. «Barselona toparyna ýene-de öňki abraýyny gazanmalydyrys. Täzeden toparyň abraýyny galdyrmagy, kynçylyklary ýeňip geçmegi we gysga wagtda çözmegi başarmalydyrys» — diýip, ýolbaşçylar belläp geçdiler.

Ýene-de okaň

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi

Braziliýa 15-nji gezek dünýä çempiony boldy

Ata Watan Eserleri

“Liwerpul” topary 10-njy gezek Angliýanyň Liga kubogyny gazandy

Ata Watan Eserleri