DÜNÝÄ

Ata kesbi gyza-da halal

Maýkl Jeksonyň gyzy Peris hem kakasy ýaly aýdymçy bolmak kararyna geldi. Ol Jimmi Kimmeliň noýabr aýyndaky şou tomaşasynda «Wilted» atly albomynda ýerleşdirilen bir aýdymy bilen telewideniýedäki ilkinji çykyşyny etdi.

22 ýaşly Peris öz esaslandyran «The Soundflowers» toparynyň hem agzasy.

Peris Jeksonyň ilkinji albomy aýdym-saz muşdaklaryna 13-nji noýabrda ýaýradyldy. Onuň başlangyç çykyşyna «Instagramda» hem gyzyklanma uly. Peres munuň üçin ähli muşdaklaryna hoşallyk bildirýär.

Maýkl Jeksonyň gyzy kakasy ýaly dünýä belli aýdymçy bolmagyň arzuwynda.

 

Wideo Habarlar Sahypamyz

Saýtymyzyň wideo habarlar sahypasy –geljekde iň işjeň sahypalaryň biri bolsa gerek. Häzirki döwürde bu sahypamyza birnäçe wideo rolik ýerleşdirilendir.

Ýene-de okaň

Kaliforniýanyň Dawis şäherinde Türkmenistan tanyşdyryldy

Ata Watan Eserleri

Putin 26-27-nji maýda Özbegistanda döwlet saparynda bolar

Türk aşhana hepdeligi badalga aldy: Aşgabatda çäreler guraldy

ABŞ-nyň Waşington şäherinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirildi

Türkmenistanyň ilçisi Gruziýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň we Latwiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy