BILIM

3500 lira talyp haky, okuw we ýaşaýyş jaý tölegi: Türkiýe talyp haky maksatnamasy size garaşýar

Her aý 3500 türk lirasy talyp haky, okuw we ýaşaýyş jaý tölegi hyzmatlaryny hödürleýän Türkiýäniň talyp haky maksatnamasy Size garaşýar.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, “Türkiye Bursları” talyp haky maksatnamasy üçin ýüz tutmalar dowam edýär. Wagt azalyp barýar. Ýene-de 10 günden şeýle amatly maksatnamadan peýdalanmak döwri tamamlanýar.

“Türkiye Bursları” talyp haky maksatnamasynyň aýratynlyklary:

  • Beýleki ýokayr bilim talyp haky maksatnamalaryndan tapawutlylykda, uniwersitetlere we bölümlereýerleşdirýär.
  • Uniwersitetiň okuw töleglerini öz üstüne alýar.
  • 1 ýyl türk dilini öwrenämge mümkinçilik döreder.
  • Täze bir ýurda gelen talpylar üçin ýaşamaga şert döredip berýär.
  • Türkiýä gelip, bilim alýan döwrüňizde ýanyňyzda bolup, uçar biletiňizi 1 gezek almak şerti bilen öýüňize gidip-gelmäge şert döreder.
  • Saglyk ätiýaçlandyrmasy bilen zerur bolan ýagdaýlarda doly saglyk hyzmatyndan peýdalanmaga şert döreder.
  • Bu ähli mümkinçilikler bilen bir hatarda her aýda bakalawr üçin 3500 türk lirasy, aspirantura üçin 5000 türk lirasy we doktorlyk derejesi üçin 6500 türk lirasy talyp haky berer.

MAHABAT

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Türkiýede bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

Mahabat:

“ATAVATAN DANIŞMANIIK” HEM MASLAHATÇYŇYZ HEM-DE TERJIMEÇIŇIZ BOLAR

Türkiýede bilim almak isleýän Türkmenistanly talyplara maslahat hyzmatlaryny berýän Türkiýäniň Stambul şäherinde ýerleşýän “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık Tercüme Turizm ve Bilişim Ltd” şereketi talyplara diňe bir maslahat bermek hyzmaty bilen çäklenmän, eýsem terjime hyzmatyny hem hödürlýär.

“Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”

Aksaray mahallesi Koçibey sokak, Erler Apt No:34 D:7 Kat:4 Fatih/ İstanbul

E: Mail Adres : atavatantranslation@gmail.com

WhatsApp Atavatan : +90 532 401 71 52 ýa-da +90 530 251 36 73

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Tatarystan bilim ulgamynda hyzmatdaşlygyny berkidýär

Ata Watan Eserleri

Türkmen okuwçylar Kuala-Lumpurda ýeňiş gazandylar

Türkmen wekiliýeti Kataryň «Bilim şäherçesine» baryp gördi

Türkmenistan we Katar bilim pudagynda hyzmatdaşlygy giňeldýärler

Ata Watan Eserleri

Phrasal verbs ýa-da Durnukly Söz düzümleri

Türkmenistanyň bilim ministriniň Katara sapary

Ata Watan Eserleri