SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

30-njy Mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!

Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 30-njy  martdaky täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Hiç ýere howlukmaň, ýöne meýilleşdiren zatlaryňyzy ýerine ýetirmäge wagtyňyz bolar. Hemme zady ýeke öziňiz  etmeli däl sebäbi köne we täze tanyşlar size kömek etmekden hoşal bolarlar.Gyzyklanmalary garaýyşlary we maksatlary siziňki bilen meňzeş adamlar bilen umumy pikir tapmak aňsat bolar.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Adaty bolmadyk pikirler peýda bolar; durmuşa geçirmek mümkinçiligi derrew diýen ýaly özüni görkezer. Dogry başda kömek tapmak kyn bolar sebäbi meýilnamalaryňyza hemmeler baha berip bilmez. Alada etmäň  soňky  wagtda üstünlik gazanjakdygyňyz belli bolar şonda töweregiňizdäkiler goldaw berip başlarlar.Öýde adatdakysyndan has köp aladalar bolup biler. Käbir Sowurlara garaşylmadyk gündelik meselelerini çözmek üçin meýilleşdirilen ýygnaklary we saparlaryny  yza süýşürmeli bolarlar. Ýöne çalt geçersiňiz we dynç almak üçin ýeterlik wagt bolar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Irden ownuk düşünişmezliklerden gaça durmak ähtimallygy ýok. Käbir Jöwzalar  bu wagt hatda iň ýakyn adamlar bilenem düşünişmek kyn bolar. Emma çynlakaý gapma-garşylyklar ýüze çykmaz. Mundan başga-da  basym oňyn tendensiýalaryň täsiri artar we gepleşik geçirmek we ylalaşyk tapmak has aňsat bolar.Günüň ikinji ýarymynda bolsa etmeli täze zatlaryňyz we aladalaryňyz bolar. Hemme zady birbada çözmäge synanyşmaň. Yzygiderli hereket etmek has gowudyr – şeýlelik bilen ýalňyşlyklar goýbermersiňiz, hiç zady ýatdan çykarmarsyňyz ýa-da bulaşdyrmarsyňyz.

 Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Irden gowy habar getirer. Başgalar bilen düşünişmek aňsat bolar. Käbir Seretanlar ozal düýbünden düşünmedik adamlary bilen umumy dil tapyp biler. Agşam dostlaryňyza baryp görmek ýa-da olary çagyrmak, ýa-da öý oturylyşygy guramak üçin amatlydyr.

 Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu gün üçin möhüm bir meýilnamaňyz bar bolsa  mümkin boldugyça ir hereket edip başlaň. Ýyldyzlar bu gün  özbaşdak hereket etmäge öwrenişen, diňe öz güýçlerine bil baglaýan we hiç kimden maslahat ýa-da maslahata garaşmaýan Esetleri goldarlar.Agşam käbir kyn meseleleriňizi çözüp,diňe sizi däl ýakynlaryňyzy hem aladalandyrýan meseleleri çözüp bilersiňiz. Maşgaladaky ýakymly wakalar we hemmeleriň göwnünden turjak habarlar ähtimal.

 Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Çylşyrymly we möhüm meseleleri yza süýşürmek has gowudyr.Mundan başga-da çynlakaý maliýe meselelerini çözmäge-de ähmiýet berilmeýär.Şeýle hem  töweregiňizdäki adamlar sizi adatdakysyndan has köp ünsüňizi  sowup,ünsüňizi jemlemegi kynlaşdyrarlar. Günüň ikinji ýarymy köne tanyşlar bilen aragatnaşyk gurmak üçin has amatly bolar.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Meýilleşdireniňden has köp zat etmäge wagtyňyz bolar we birbada birnäçe zat bilen howlukmaly dälsiňiz. Köp Mizanlar  islendik meseläni çözmek üçin döredijilikli çemeleşmek ukybyndan peýdalanarlar. Daş-töweregiňizdäkiler alamatyň wekilleriniň näme üçin beýle hereket edýändiklerine derrew düşünmezler  ýöne tiz wagtdan maksadyňyza aňsat we gysga ýol taparsyňyz.Bu gün  isleýän adamlaryňyz bilen duşuşmak üçin amatlydyr.

 Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Bu gün  birnäçe meseleler birbada ünsüňizi talap eder.Käwagt howlukmaly bolarsyňyz  hiç zady ýitirmersiňiz  jikme-jikliklere üns berersiňiz we hatda ownuk ýalňyşlyklar hem etmersiňiz.Günüň ikinji ýarymynda  täze bir zat öwrenersiňiz. Şeýle-de bolsa, bu döwürde alnan islendik maglumat aýratyn üns bilen barlanmalydyr.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Günüň başynda köp zat gowy bolar. Ýyldyzlaryň goldawy netijesinde ýaňy-ýakynda gaty kyn ýaly görünýän meselelere çalt baş goşarsyňyz. Kowuslar gyzykly çärelere ýa-da gezelençlere gidenlerinde ajaýyp wagt geçirerler. Günüň ikinji ýarymy köne dostlar bilen duşuşmak üçin amatly. Belki size gyzykly bir zat aýdar, ylham berer we begendirer. Bu wagt, uzak wagtlap halaýan adamyňyz bilen aragatnaşyk saklamak üçin başlangyç edip bilersiňiz.

 Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Gün gaty gyzykly bolar. Jedileriň köpüsi ozal düzülen meýilnamalardan ýüz öwrüp düýbünden täze bir zady almaly bolarlar. Şeýle-de bolsa  islendik meseläniň çözgüdini jogapkärçilikli we çynlakaý kabul ederler we şonuň üçin ajaýyp netijelere ýeterler.Pul bilen baglanyşykly hemme zatda aýratyn seresap bolmaga synanyşyň – nädogry karar bermek howpy bar. Emma söýgide bagtly bolup bilersiňiz. Bu hatda oňa ynanmaýan Jedilerede  degişlidir!

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Bagtly gün; köp zady gowy edersiň. Käbir möhüm meseläni çözmek  sizi we ýakynlaryňyzy binjalyk  edýän meseläni çözmek üçin ýyldyzlaryň goldawyndan peýdalanmaly. Duýgurlyk size nähili hereket etmelidigiňizi aýdar. Daş töweregiňizdäki maslahatlar size peýdaly bolmagy ähtimal.

Hut (balyk21.02 – 20.03) 

Käbir zatlar garaşyşyňyz ýaly gidip bilmez ýöne bu keýpiňizi bozmaz. Munuň tersine: täze mümkinçilikleri görersiňiz we köpden bäri ünsi talap edip gelýän meseleleri çalt çözmegiň ýoluny taparsyňyz. Käbir Hutlar  köne tanyşlardan garaşylmadyk teklipleri alarlar.Islendik çynlakaý meseläni günortan ara alyp maslahatlaşmaly: şu wagt başgalar bilen düşünişmek aňsat bolar hatda adatça aragatnaşyk gurmak islemeýänler bilen hem ylalaşyp bilersiňiz.

Ýene-de okaň

2024;Hepdelik täleýnama (22-nji-28-nji aprel)

23-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

22-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

21-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

20-nji Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

19-njy Aprelde ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama