JEMGYÝET

2021-nji ýyl – baýramçylyklar we belli seneler

Ýurdumyzda 2021-nji ýylda bellenjek baýramçylyklar we belli seneleriň sanawyny dykgatyňyza ýetirýäris. Bu sanaw “Türkmenistan” gazetinde çap edilen senenamadan alyndy.

1-nji ýanwar — Täze ýyl;

27-nji ýanwar — Watan goragçylarynyň güni;

18-nji fewral — Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni;

8-nji mart — Halkara zenanlar güni;

21-22-nji mart — Milli bahar baýramy;

7-nji aprel — Bütindünýä saglyk güni;

Aprel aýynyň soňky ýekşenbesi — Türkmen bedewiniň milli baýramy;

9-njy maý — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda Ýeňiş güni;

18-nji maý — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni;

25-nji maý — Aşgabat şäheriniň güni;

Maý aýynyň soňky ýekşenbesi — Türkmen halysynyň baýramy;

1-nji iýun — Çagalary goramagyň halkara güni;

3-nji iýun — Bütindünýä welosiped güni;

5-nji iýun — Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni;

12-nji iýun — Ylymlar güni;

27-nji iýun — Medeniýet we sungat işgärleriniň hem‑de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni;

1-nji sentýabr — Bilimler we talyp ýaşlar güni;

Sentýabr aýynyň ikinji şenbesi — Gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy işgärleriniň güni;

27-nji sentýabr — Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni;

1-nji oktýabr — Ýaşulularyň halkara güni;

6-njy oktýabr — Hatyra güni;

10-njy oktýabr — Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni;

Oktýabr aýynyň üçünji ýekşenbesi — Senagat işgärleriniň güni;

Noýabr aýynyň ikinji ýekşenbesi — Hasyl toýy;

12-nji dekabr — Halkara Bitaraplyk güni;

14-nji dekabr — Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni;

21-nji dekabr — Türkmenistanyň ilkinji Prezidenti S.A.Nyýazowy (Beýik Saparmyrat Türkmenbaşyny) ýatlama güni;

Oraza baýramy — Oraza baýramynyň anyk senesi her ýyl Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen kesgitlenilýär;

Gurban baýramy—Gurban baýramynyň anyk senesi her ýyl Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen kesgitlenilýär.

 

Ýakynda hyzmata giren Android ulgamynda işleýän Applikasyýasymyzy  şu ýere basyp ýa-da aşakdaky suratyň üstine basyp öz telefonyňyza ýükläp alyp bilersiňiz. Eger Siz bu habary kompýuteriň üsti bilen okaýan bolsaňyz, el telefonyňyzyň Google Plaý dükanyndan “Atavatan Turkmenistan” ýazyp biziň Applikasyýamyzy indirip mugt alyp bilersiňiz!

 

 

 

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly forum geçirildi

Ata Watan Eserleri

«Magtymguly» atly kitap çapdan çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyraga bagyşlanan medeniýet ministrleriniň halkara maslahaty geçirildi

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylara