SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

11-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 11-nji  iýundaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Eger tutanýerli we açylan ähli mümkinçiliklerden peýdalanjak bolsaňyz gün gowy bolar. Köp meseleleri çözüp bilersiňiz.Daşary ýurt hyzmatdaşlary bilen gatnaşyklary berkitmek üçin amatly pursat. Uzak  gezelençlere  gidip bilersiňiz.Şahsy durmuşyňyzda sazlaşyk we özara düşünişmek höküm sürer.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Bu günden köp zada garaşmaň we özüňize ýokary talap goýmaň. Kärdeşleriňiz sizi  ownuk sebäpler bilen ünsden düşürip, sizi boş gepleşiklere çekmäge synanyşyp bilerler. Özüňizi bir ýere jemlemäge we meýilleşdiren işleriňize üns bermäge synanyşyň. Uly göwrümli taslamalary şu gün başlamazlyk has gowudyr ýöne häzirki işiňizi üstünlikli tamamlap bilersiňiz.Sowurlaryň köpüsine  agşam gezelenç etmek, özleri bilen ýeke bolmak gowy bolardy.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Bu gün gowy tarapyňyzy görkezip bilersiňiz. Käbir Jöwzalar  karýerany ösdürmek üçin mümkinçilik alarlar. Esasanam daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gepleşikler gowy geçer. Uzyn iş saparyna gitmek üçin gowy gün. Siziň yhlasyňyz dogruçyllygyňyz we gönüden-göniligiňiz başgalaryň duýgudaşlygyny aňsatlyk bilen gazanmaga kömek eder. Siziň özüne çekijiligiňiz hemmeler üçin açyk bolar. Şonuň üçin işewür gatnaşyklaryň romantiki ugra ýa-da täze geljegi uly tanyşlara geçmegi gaty ähtimal.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Irden işli we öndürijilikli bolar. Köp kyn meseleleri başararsyňyz. Jedelli ýagdaýlarda duýgyňyzy diňläň we dogry kararlary alyň. Gepleşikler telefon jaňlary we çekişmeler köp bolar. Käbir Seretanlar  köpden bäri garaşylýan gowy habary alarlar. Işiňize möhüm üýtgeşmeler girizip ýolbaşçylaryňyzyň  öňünde özüňizi  gowy görkezip bilersiňiz.Ýakynlaryňyz  bilen ownuk düşünişmezlikler ähtimal. Dawa ýüze çykan halatynda ilkinji ädim ädiň şonda hemme zat aňsat we çalt çözüler.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Hemme zat meýilleşdirişiňiz ýaly gitmez. Şahsy aladalaryňyz sizi möhüm meselelerden daşlaşdyrar.Çylşyrymly işleri öz üstüňize almaň adaty işiňize üns beriň. Aragatnaşygy çäklendiriň ähli resminamalary üns bilen barlaň gyssagly kararlardan we gyssagly netijelerden gaça duruň şonda hemme zat gowy bolar.Agşam aladalaryňyzdan gutulmaga dynç almaga we ýakynlaryňyz bilen wagt geçirmäge synanyşyň.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Irden birneme özüňizi alyp barmak we gödek hereketler erbet netijelere sebäp bolup biler. Pikirleriňize üns beriň  başgalaryň bähbidini äsgermezlik edip bilersiňiz. Şonuň üçin kärdeşler we ýolbaşçylar bilen gatnaşyklaryňyza  birneme üns beriň. Günüň ikinji ýarymynda maslahatlar we möhüm resminamalara gol çekmek üçin amatly pursat. Käbir Sünbüleler  gowy habar alarlar.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Bu gün möhüm meseleleriňize üns beriň. Daşary ýurt işewür hyzmatdaşlary bilen aragatnaşyk amatly bolar. Uzyn syýahatlar we iş saparlary üstünlikli bolar. Okamak bilen meşgullanýan Mizanlara täze bilimleri öwrenmek we ekzaminlere taýýarlyk görmek aňsat bolar.Agşam ýakynlaryňyz we ýakyn dostlaryňyz bilen wagt geçiriň.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Möhüm zatlary soňa çenli goýmaň. Günüň birinji ýarymy esasanam öndürijilikli bolar we garaşanyňyzdan has köp zady ýerine ýetirersiňiz. Çylşyrymly we bulaşyk meseleleriňizi aňsatlyk bilen çözüp bilersiňiz. Günüň ikinji ýarymynda telekeçilik işi birneme çäkli bolmaly. Romantiki gatnaşyklar bilen gyzyklanýanlar gyzykly adamlar bilen tanyşmaga ýa-da käbir kärdeşlerine ýa-da tanyşlaryna täzeçe garamaga mümkinçilik alarlar.

 Kowus (keman 23.11 – 21.12)

 Bu gün siz umumy düşünjäňizi we ussatlygyňyz doly görkezip bilersiňiz. Köp meseleleriňizi we  uzak wagtlap goýlan problemalaryňyzy çözüp bilersiňiz. Şertnamalary baglaşmak möhüm şertnamalara gol çekmek we netijeli çekişmeler üçin amatly gün. Şeýle-de bolsa käbir Kowuslar günortan birneme gaharjaň bolarlar. Ýöne  üstünlikleriňizi puja çykarmazlyk üçin özüňizi dolandyrmaga synanyşyň.Söýgüliňiz bilen gatnaşyklaryňyzda käbir dartgynlylyk bolup biler.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Säher esasanam amatly bolar şonuň üçin wagt ýitirmezlige çalşyň. Hukuk meselelerini çözmek ýa-da kazyýete gitmek üçin amatly pursat. Täze taslamalary durmuşa geçirmek işewür hyzmatdaşlar bilen uzak möhletleýin şertnamalary  baglaşmak mümkin bolar. Dogruçyllyk we aç-açanlyk siziň peýdaňyza işlär.Günüň ikinji ýarymynda köp Jediler jogapkärçiligi öz üstüne almaly däl. Iň bolmanda esasy iş meselelerine düşünmäge synanyşyň. Agşam çynlakaý bir zat meýilleşdirmäň esasy zat gowy dynç almak;

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Arkaýynlygyňyzy saklaň. Kärdeşleriňiz  sizi öndürijilikli gepleşiklere çekmäge synanyşarlar. Jikme-jikliklere köp üns beriň ýalňyşlyklaryň we ownuk düşünşmezlikleriň ähtimallygy ýokary. Möhüm şertnamalara gol çekmeli däl ýa-da möhüm resminamalary düzmeli däl. Käbir Daluwlara  ýakyn dostlary ýa-da ýakyn adamybilen aragatnaşyk köp oňyn duýgulary getirer.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Optimistik garaýyş islendik garaşylmadyk ýagdaýlary ýeňip geçmäge kömek eder. Bu gün  işjeňligi görkezersiňiz köp meseläni çalt çözersiňiz we işgärleriň we ýolbaşçylaryň öňünde abraýyňyzy güýçlendirersiňiz. Käbir Hutlar  karýera nukdaýnazaryndan gyzykly teklip alarlar. Aragatnaşyk gurmak we töweregiňizdäkilerden üstün çykmak aňsat bolar. Agşam daşary çykmak köpçülikleýin çäreler we täze gyzykly adamlar bilen duşuşmak üçin amatly.

Ýene-de okaň

12-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (10-njy -16-njy iýun)

Ata Watan Eserleri

10-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-njy Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

08-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

07-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama