SPORT

10:1 hasabyndaky futbol duşuşygy

Russiýanyň futbol çempionaty koronawirus sebäpli yglan edilen arakesmeden soňra täzeden başlady. Çempionat garaşylmadyk hasap bilen açyldy. “Soçi” topary bilen “Rostow” toparynyň arasyndaky duşuşyk 10:1 hasabynda tamamlandy.

Waleriý Karpiniň tälim berýän “Rostow” topary “Soçi” topary bilen duşuşygyna ýaş düzümi bilen gatnaşdy. Duşuşygyň ilkinji minutynda hasap açyldy. “Rostow” topary 1:0 hasabynda öňe geçendigine garamazdan, oýundan 10:1 hasabynda utuldy.

Ýer eýeleri “Soçi” topary yzygiderli 10 pökgüni garşydaş derwezesinden geçirmegi başlady. Toparyň futbolçysy Aleksandr Kokorin 3 gezek tapawutlandy. Anton Zabolotnyý 2 gezek tapawutlanmagy başardy.

“Soçi” topary bu ýeňşi bilen Russiýanyň futbol çempionatynda 9-njy basgançaga çykdy.

Ýene-de okaň

“Inter” topary Italiýanyň çempiony boldy

Merkezi Aziýanyň iň uly stadiony gurulýar

17 ýaşyndaky hindi küştçiniň üstünligi

“Galkan” – çempion

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Dünýä çempiony 58 ýaşynda futbola dolandy