SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

10-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 10-nji  iýundaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün  pikirli çözgütleri tapmaga, iş akymynyň gowulanmagyny teklip etmäge we öz pozisiýaňyzy goramaga ökde bolarsyňyz. Şol bir wagtyň özünde  dawa-jenjellerden  daşda durmalydyr. Sypaýçylyk düzgünlerine eýeriň şonda kynçylykdan gaça durarsyňyz.Hamallaryň köpüsi özlerini ajaýyp we täsirli işçiler hökmünde görkezerler hatda mahabat alyp bilerler. Käbir işewür gatnaşyklaryň romantiki öwrülmegi mümkinçiligi bar.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Bu gün möhüm meseleleri günüň birinji ýarymyna geçiriň. Gepleşikler möhüm resminamalary düzmek we uzak möhletli şertnamalara gol çekmek  üçin gowy gün. Ýakynlaryňyzyň we tejribeli kärdeşleriňiziň teklipleri size peýdaly bolar. Agşam maşgala Sowurlary öý işlerini etmeli bolarlar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Wagtyňyzy ýitirmeseňiz işli we netijeli gün garaşýar. Käbir Jöwzalar karýeranyň basgançagyna çykmaga mümkinçilik alarlar. Siziň dogruçyllygyňyz kärdeşleriňiz we ýolbaşçylaryňyz tarapyndan ýokary baha berler. Iş saparlary esasanam uzak aralyk ýa-da daşary ýurtly syýahatlar gowy geçer. Ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklarda dartgynlylygyň ýüze çykmagy mümkin. Gahar-gazapdan gaça duruň, şonda araňyzda parahatçylygy saklap bilersiňiz.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Günüň başlangyjy gülläp ösmez ýöne çynlakaý kynçylyklara garaşmaly däl. Kärdeşleriňiz bilen aragatnaşyk saklanyňyzda ýalňyşlyk  goýbermezlik üçin her bir karar hakda ünsli pikirleniň. Başgalaryň gyzyklanmalaryny göz öňünde tutuň şonda gowy täsir galdyryp bilersiňiz. Agşam ähli tarapdan amatly bolar we möhüm meseleleriňizi üstünlikli çözüp  bilersiňiz. Güniň ikinji ýarymynda maşgala Seretanlary ýakyn adamlary  bilen ýakymly wagt geçirmelidirler.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu gün  ep-esli üstünlik gazanyp bilersiňiz. Täze taslamalary durmuşa geçirmek we işewür hyzmatdaşlar bilen ylalaşyk gazanmak aňsat bolar. Gepleşikler köpçüligiň öňünde çykyş etmek we konferensiýalar üstünlikli bolar. Hünär derejäňiz güýçlener we kärdeşlerňiziň öňünde abraýyňyz ep-esli ýokarlanar. Käbir Esetler  gyzykly we geljegi uly iş teklibini alarlar. Güniň ikinji ýarymynda köpden bäri dowam edip gelýän meseleler size özlerini ýatladarlar. Ýakynlaryňyz bilen ownuk düşünişmezlikleriň bolmagy mümkin ýöne çynlakaý dawa-jenjelleriň öňüni alyp bilersiňiz.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Irden ýuwaş-ýuwaşdan iş ritmine giriň. Üsi  talap etmeýän gündelik işlerden başlaň. Kärdeşleriňiz bilen aragatnaşygy çäklendiriň we ýolbaşçylaryňyzyň ünsüni çekmäň. Kem-kemden hemme zat gowulaşar we hemme zat isleýşiňiz ýaly  kadaly ýagdaýa geler we başda meýilleşdiren zatlaryňyzyň hemmesine baş goşup bilersiňiz.Gatnaşykda bolan Sünbüleler agşam öý işlerini ýerine ýetirmek üçin has amatlydyr.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Köp meseleler bilen başagaý bolarsyňyz. Irden sähelçe sebäp bilen gaharlany hiç hili sebäpsiz alada edersiňiz. Emma özüňizi bir ýere jemlemegi başarsaňyz meýilleşdireniňizden  has köp zat edip bilersiňiz. Köp Mizanlar geljekde üstünlikleriň düýbüni tutarlar .

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Sabyr ediň we irden köşeşiň. Daş-töweregiňizdäkiler we kärdeşleriňiz ownuk sebäplere görä ünsüňizi sowar we dartgynly atmosfera döreder. Işlerňize  üns beriň şonda hemme zat gowy bolar. Gozgalmaýan emläk we abatlaýyş meseleleri bilen iş salyşmagyň zerurlygy ýok.Akraplaryň  köpüsi ähli tarapdan gowy tarapyny görkezip bilerler. Köpçülikleýin çärelere baryp görmek üstünlikli bolar.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Bu gün karar bermezden ozal ýagdaý barada ünsli pikirleniň. Gyssagly hereketlerden gaça duruň. Täze uly göwrümli taslamalara başlamagyň zerurlygy ýok. Netijeleri size bagly zatlara üns beriň. Güniň ikinji ýarymynda käbir Kowuslar jogapkärçiligi we tutanýerliligi görkezýän köp möhüm meseleleri çözüp bilerler. Şeýle hem agşam romantiki sene ýa-da ýakyn dostlaryňyz bilen duşuşmak üçin ajaýyp.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Irden köp meseläni çözmäge kömek etjek emosional joşgun duýarsyňyz. Häzirki wezipelere üns beriň  işleriňizi tertibe salyň. Karýeraňyzda möhüm öňe gidişlige garaşyp bilmersiňiz. Käbir öý işlerini ýerine ýetirmek we ofis açmak üçin amatly pursat.Şeýle hem  käbir Jediler gozgalmaýan emläk meselelerini çözüp bilerler.Agşam keýpiňiz  birneme erbetleşip biler. Özüňiz bilen ýeke bolmak myhmanlary kabul etmekden we kompaniýalara baryp görmek üçin amatlydyr.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Gün kyn bolar ýöne hemme zady başararsyňyz. Goşmaça iş ýüküni almaň meýilleşdirilen işleriňize we häzirki wezipeleriňize üns beriň. Bu gün täze pikirleri teklip etmegiň wagty däl. Emma başlan zatlaryňyzy tamamlap resminamalary tertibe salyp bilersiňiz.Güniň ikinji  ýarymynda ýakyn  adamlaryňyz size oňyn keýp almaga kömek eder. Maşgala Daluwlary  ýakynlaryndan goldaw alarlar.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Irden duýgularyňyza garşy durmak kyn bolar. Şonuň üçin möhüm meseleleri we global taslamalary öz üstüňize almaň. Diňe zerur bolanda kärdeşler bilen habarlaşyň. Doly size bagly zatlary ediň. Käbir Hutlar köpden bäri dowam edýän borçlary ýatda saklamaly we başlan zatlaryny tamamlamaly bolup bilerler. Güniň ikinji ýarymynda kem-kemden ýagdaýyňyz kadaly ýagdaýa geler we beýlekiler bilen umumy dil tapmak aňsatlaşar. Agşam ýakynlaryňyz bilen aragatnaşygy berkitmek we aç-açan söhbetdeşlik üçin amatlydyr.

Ýene-de okaň

12-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (10-njy -16-njy iýun)

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

09-njy Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

08-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

07-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama