JEMGYÝET

Ýagyşdan elektrik energiýasy alnar

Alymlar ýagyş damjalaryndan elektrik energiýasyny almagyň täze usulyny işläp düzdüler. Geçirilen barlaglar ýekeje damja ýagyşyň energiýasynyň 100 sany adaty lampany ýakyp biljekdigini görkezdi diýip, «Nature» žurnaly ýazýar.

Täze gözleg hytaýly hem-de amerikaly alymlara degişlidir. Olar bu täze işiň interfeýsini teklip etdiler. Aýdylyşy ýaly, damjalar generatoryň plastinasynyň üstüne düşüp, alýuminiýli elektrod bilen indi-kaliý oksidli elektrodyň arasynda suw köprüsini emele getirýärler. Şeýle ýagdaýda damjalar rezistor, tutuş gurluş bolsa kondensator wezipesini ýerine ýetirýär.

Geçirilen barlaglara görä, şeýle usul bilen alnan elektrik energiýasy örän kuwwatly hem bolýar. Taslama dolulygyna bäş ýyldan soň tamamlanar. Geljekde bolsa her birimiz jaýyň üçeginde, hatda saýawanymyza düşen ýagyş damjalaryndan hem elektrik energiýasyny alyp bileris. Bu usul dünýä ykdysadyýetine hem uly peýda getirer.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy