JEMGYÝET

Ugandada awtoulag önümçiligine girişildi

Gündogar Afrika respublikalarynyň biri bolan Ugandada ýerli mümkinçilikler bilen awtoulag önümçiligine girişildi. Ilkinji synaglaryň netijesinde Gün yşygyndan elektrik alýan  awtobusdan we elektrik bilen işleýän ýeňil awtoulagdan soňra bu ýerde ilkinji gibrit awtoulaglar hem öndürildi. Ilkinji synaglardan üstünlikli geçen täze awtoulag ýakyn günlerde köpçülikleýin öndüriler.

Ýeri gelende aýtsak, Ugandadaky awtoulag önümçiligine «Kiira Motors» kompaniýasy girişdi. Täze ulag «Kiira EVS» diýlip atlandyrylar.

Sagatda 140 kilometr tizlige çykyp bilýän täze ulag, daşyndan seredeniňde kinniwanja bolsa-da, içiniň giňligi we beýleki ulaglardan üýtgeşik dizaýnerçilik çözgütleri bilen tapawutlanýar.

«Kiira EVS» ýurtda geçen hepde geçirilen Parlament hepdeliginde döwletiň tanymal syýasatçylarynyň biri tarapyndan synag edildi. Gerimini barha giňeldýän kompaniýa döwletden alýan uly goldawy bilen ýurtda ýene bir täze zawodyny gurmakçy bolýar. Täze zawod ýurtda 2 müň çemesi adamyň iş bilen üpjün edilmegine sebäp bolar. «Kiira Motors» Ugandanyň hökümet we Makerere uniwersiteti tarapyndan ýöredilýär.

Ýene-de okaň

Kaliforniýa uniwersitetiniň ALSA-nyň Prezidentligine Türkmenistanly hukukçy saýlandy

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby Moskwa şäherinde tanyşdyryldy

“Galkan” topary finalda Tatarystanyň topary bilen duşuşar

Ata Watan Eserleri

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri