SIZDEN GELENLER

Täsin guş

Dünýä haýwanat dünýäsi gyzykly we guşlaryň dürli görnüşlerine baýdyr, olaryň biri Afrikanyň ajaýyp owadan guşy – möjek sypatly guşdyr. Bu guşuň bedeniniň uzynlygy 50 santimetre, agramy bolsa 1,5 kilograma ýetip biler. Bu jandaryň kellesi we boýnuna adaty bolmadyk görnüşi sebäpli, möjege meňzeşligi sebäpli, möjek guşy  diýilýär – olar gök bilen ak reňkler bilen örtülendir.

Guşyň bedeni dykyz, aýaklary güýçli. Ganatlary uludyr we agaçlara çykmaga mümkinçilik berýär. Guýrugy uzyn bolup, ýere ýetýär. Uzak wagtlap möjege meňzeş guşlarynyň Gündogar Afrika yklymynda – Somali, Keniýa, Efiopiýa, Tanzaniýa ýurtlarynda has gowy ýaşaýandyklary belli boldy. Durmuş üçin tikenli gyrymsy agaçlaryň we akasiýa ösýän gury, tekiz ýerleri saýlaýarlar. Gurak çöldäki ýaşaýyş sebäpli, guşlar islendik şertlere gowy uýgunlaşýarlar. Pes ösýän ösümlikler olar üçin iýmitlenmegiň esasy bolup hyzmat edýär. Bu guşlar tohumlar, otlaryň ýaşyl bölekleri, agaç kökleri we baldaklary bilen iýmitlenýärler.

Begjanowa Bibihatyja

TOHU-nyň mugallymy

Garaşsyzlyk baýramy: ýurdumyzyň pudaklarynyň dabaraly ýörişinden suratlar

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan – gadymy medeniýetiň ojagy

Türkmenistan – medeniýetiň we sungatyň sarpalanýan ýurdy

Matematika we sanly tehnologiýalaryň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri

Nebitgaz senagaty – milli ykdysadyýetiň binýatlyk pudagy

Ata Watan Eserleri

Bilimli ýaşlar — Watanyň beýik gurujylary

Medeniýet halkyň kalbydyr