Garaşsyzlyk baýramy: ýurdumyzyň pudaklarynyň dabaraly ýörişinden suratlar

Paýtagtymyz Aşgabatdaky Döwlet münberiniň toplumy Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaralaryň merkezine öwrüldi. Döwlet münberiniň toplumynyň öňündäki meýdançada ilki bilen harby ýöriş, soňra bolsa ýurdumyzyň dürli ministrlikleriniň hem-de pudak edaralarynyň baýramçylyk ýörişi guraldy. Bu ýerde sungat ussatlarynyň çykyşlaryna hem orun berildi. Baýramçylyk lybasyna beslenen ýigitleriň ikisi münberiň … Continue reading Garaşsyzlyk baýramy: ýurdumyzyň pudaklarynyň dabaraly ýörişinden suratlar