DÜNÝÄ

Garaşsyzlyk baýramy: ýurdumyzyň pudaklarynyň dabaraly ýörişinden suratlar

Paýtagtymyz Aşgabatdaky Döwlet münberiniň toplumy Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaralaryň merkezine öwrüldi.

Döwlet münberiniň toplumynyň öňündäki meýdançada ilki bilen harby ýöriş, soňra bolsa ýurdumyzyň dürli ministrlikleriniň hem-de pudak edaralarynyň baýramçylyk ýörişi guraldy. Bu ýerde sungat ussatlarynyň çykyşlaryna hem orun berildi.

Baýramçylyk lybasyna beslenen ýigitleriň ikisi münberiň öňündäki meýdança ajaýyp şaý-sepler bilen bezelen ahalteke bedewi çykaryldy. “Garaşsyz” diýlip at dakylan ajaýyp gyr at (2018-nji ýylda doglan) Ýadygär hem-de Maýa diýen atlaryň neslindendir. Bu bedew hormatly Prezidentimize sowgat edildi.

Baýramçylyk meýdançasyndaky dabaradan pursatlar:

Garaşsyzlyk baýramy: harby ýörişden suratlar

 

Ýene-de okaň

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Ženewada WIPO agza ýurtlaryň Assambleýasynyň 65-nji mejlisi geçirilýär

Muttaki: TOPH taslamasy üçin ähli tagallalary ederis