JEMGYÝET

Käbir awtobuslaryň gatnaw ugry üýtgeýär

«Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2020-nji ýylyň 8-nji maýyndan, 1-nji Awtokombinat-Howa menzili, 23-nji Parahat-7 – Gurtly hem-de 38-nji Awtokombinat-Teke bazar ugry boýunça gatnaýan awtobuslaryň hereket edýän ugurlaryna üýtgetmeleriň girizilýändigini Siziň dykgatyňyza ýetirýär.

1-nji Awtokombinat — Howa menzili ugry boýunça gatnaýan awtobus Awtokombinat belleniş nokadyndan ugraýar hem-de A.Nyýazow şaýoly- Ankara-Oguzhan köçeleri-Türkmenbaşy şaýoly-Atatürk-Oguzhan köçeleri-Garaşsyzlyk-A.Nyýazow şaýollary bilen hereket edip, Howa menzili belleniş nokadyna barýar hem-de yzyna, A.Nyýazow-Garaşsyzlyk şaýollary-Oguzhan köçesi – S.Türkmenbaşy şaýoly-Atatürk-Oguzhan-Ankara köçeleri-A.Nyýazow şaýoly bilen hereket edip, Awtokombinat belleniş nokadyna gelýär.

23-nji Parahat-7 – Gurtly ugry boýunça gatnaýan awtobus Parahat-7 belleniş nokadyndan ugraýar hem-de 10 ýyl Abadançylyk-Ankara köçeleri-A.Nyýazow şaýoly-Andalyp-Görogly-Taslama köçeleri-Gurbansoltan eje şaýoly bilen hereket edip, Gurtly belleniş nokadyna barýar hem-de yzyna, Gurbansoltan eje şaýoly-Taslama-Görogly-N.Andalyp köçeleri-A.Nyýazow şaýoly-Ankara-Oguzhan-A.Garlyýew köçeleri bilen hereket edip, Parahat-7 belleniş nokadyna gelýär.

38-nji Awtokombinat-Teke bazar ugry boýunça gatnaýan awtobus Awtokombinat belleniş nokadyndan ugraýar hem-de A.Nyýazow şaýoly-Ankara-10 ýyl Abadançylyk köçeleri-S.Türkmenbaşy şaýoly-Oguzhan- N.Andalyp-Galkynyş köçeleri-S.Türkmenbaşy-Magtymguly-Bitarap Türkmenistan şaýollary-D.Azady-A.Gowşudow köçeleri bilen hereket edip, Teke bazar belleniş nokadyna barýar hem-de yzyna, M.Kaşgarly-D.Azady köçeleri-A.Nyýazow şaýoly-Görogly-A.Nowaýy köçeleri-Magtymguly- S.Türkmenbaşy şaýollary-Galkynyş-N.Andalyp-Oguzhan köçeleri- S.Türkmenbaşy şaýoly-10 ýyl Abadançylyk-Ankara köçeleri-A.Nyýazow şaýoly bilen hereket edip, Awtokombinat belleniş nokadyna gelýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 28-60-30, 28-60-80.

Ýene-de okaň

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna Özbegistanyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi geçiriler

Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi Aşgabatda geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Rejep Taýyp Ärdogany 70 ýaş toýy bilen gutlady

Türkiýäniň Prezidentine Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” ady berildi