SIZDEN GELENLER

Täsin deňiz aty

Deňiz aty bu kenarlaryň tropiki ýerleriň ýaşaýjylary bolup olar Gara deňizde hem-de Krym döwletiň Feodosiýa şäheriniň golaýynda-da duş gelýär. Olaryň onlarçasy suwasty ösümlikleriň dykyz gyrymsy ýerlerinde bolýar. Deňiz kenarlary deňiz iňňeleriniň maşgalasyna degişlidir. Olaryň 30-dan gowrak görnüşi belli. Iň esasy zat, deňiz aty atyň küşt bölegine meňzeýär. Döşüne birleşýän uzyn boýnundaky geň, ýöne aç-açan at ýaly agzy, diregiň ýerine uzyn guýrugy halka öwrüldi. Guýrugyň adaty bolmadyk gurluşy, deňiz ösümliklerine we merjenlerine ýapyşmaga we howp duýanda gizlenmäge mümkinçilik berýär.

Deňiz atynyň ululygy iki santimetrden 30 santimetre çenli üýtgeýär. Otuz santimetr äpet deňiz atynyň ululygydyr. Ortaça ululygy 10 ýa-da 12 santimetr. Iň kiçi wekiller – derýa deňiz kenarlary takmynan 13 ýa-da 3 millimetr. 13 santimetr ululykda deňiz atynyň massasy takmynan 10 gram.

Deňiz atynyň suwa bolan dik ýagdaýy onuň tapawutly aýratynlygydyr. Onuň gurluşy kiçijik agzy turba uzaldylan uzyn agzyň ujundadyr. Şonuň üçin balyklar diňe gowurma bilen iýmitlenýärler. Şeýle-de bolsa, olar asla açlyk çekmeýärler. Dykyz suwasty jeňňelde ýaşyl-goňur reňklerde atlary görmek kyn. Kiçijik oýun olary duýmaýar, gorkmaýar we olar üçin elmydama ýeterlik iýmiti bar.

Nurmuhammedow  Muhammet

S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň talyby

Türkmenistan-Russiýa: haryt dolanyşygy 1 mlrd dollardan geçdi

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan – medeniýetiň we sungatyň sarpalanýan ýurdy

Matematika we sanly tehnologiýalaryň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri

Nebitgaz senagaty – milli ykdysadyýetiň binýatlyk pudagy

Ata Watan Eserleri

Bilimli ýaşlar — Watanyň beýik gurujylary

Medeniýet halkyň kalbydyr

Bilimli ýaşlar — guwanjymyz